maandag 27 september 2010

Actiegroep roept raadsleden Venlo op kritisch naar noodverordening te kijken

Vorige week verstuurde de actie LaatZeNietLopen.nl onderstaande brief naar de gemeenteraadsleden van Venlo om te voorkomen dat de definitieve vaststelling van de noodverordening, die tijdens de demonstratie van de nationaalsocialistische Nederlandse Volks-Unie op 12 juni 2010 in Venlo van kracht was, geruisloos passeert.

LaatZeNietLopen.nl ziet in de noodverordening een veel te zwaar middel, dat gemakkelijk misbruik van bevoegdheden van de politie in de hand werkt en talloze burgerrechten schendt. LaatZeNietLopen.nl, die in de weken voor 12 juni een oproep deed aan de inwoners van Venlo om een tegengeluid te laten horen tegen de nazi-mars, wil zich sterk maken voor het recht op protest, het recht om op een fluitje te blazen, om kritisch in de weg te staan.

Hieronder leest u een korte reconstructie van het politie-optreden en de arrestaties op 12 juni 2010 en de argumenten van LaatZeNietLopen.nl

LaatZeNietLopen.nl

Verstuurd op 21 september 2010

Beste raadsleden,

Eerder hebben wij u benaderd in september 2009 en juni 2010. Dat ging over demonstraties van de neonazistische Nederlandse Volks-Unie en de protesten daartegen.

Nu staat in de komende raadsvergadering van 29 september 2010 de goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 23 juni 2010 waarin de noodverordening, die gold op 12 juni 2010, werd goedgekeurd, op de agenda. Voor ons, en voor u, een moment om nog eens kritisch te kijken naar wat die noodverordening voor gevolgen heeft gehad.

Een noodverordening is een uiterst zwaar middel om in te zetten. Naast de principiële bezwaren die we hebben tegen zo´n zwaar instrument in handen van de politie, zijn er ook allerlei concrete, praktische gevolgen aan de toepassing van zo´n noodverordening verbonden. Daar komen wij later in deze brief op terug. Voor we aan de principiële bezwaren toekomen, lijkt het ons handig om eerst even te bekijken wat er nu eigenlijk, onder andere, in die noodverordening van 11 juni 2010, toegepast op 12 juni 2010, stond:

Het is in ieder geval verboden;
"Om het gelaat af te dekken door vermommingen zoals bivakmutsen, helmen, maskers, sjaals, capuchons, schmink of andere attributen, teneinde zich onherkenbaar te maken, dan wel deze bij zich te dragen. De politie is bevoegd terzake de nodige fouilleringen te doen en tassen of andere voorwerpen te onderzoeken; (...)"

"Op of in de directe omgeving van de route van de betoging een voertuig of een ander voorwerp te plaatsen c.q. te stallen, al dan iet geblindeerd, met het kennelijk doel om dit te gebruiken als beschutting om zich op deze wijze te onttrekken aan de waarneming van de politie (...)"

"Een sitdown-blokkade te houden"

"Zich te verschansen in groenvoorzieningen"

En;
"Dat op grond van de APV Venlo in heel Venlo een verbod geldt tot het nuttigen van alcoholhoudende drank en/of het bij zich hebben van aangebroken flesjes, blikjes of dergelijke met alcoholhoudende drank; (...)"
De noodverordening gold van 08.00 ´s morgens tot 18.00 ´s avonds op het gehele grondgebied van Venlo met het voorbehoud deze te verlengen. Overtreding daarvan kan worden bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (EUR 3.800).

U ziet het al voor u; met zo´n breed geformuleerde noodverordening liggen machtsmisbruik en misverstanden op de loer. Uit de notulen van een voorbespreking van de politie blijkt dat zij op 7 juni hebben gedacht om het (zeer omstreden) instrument `bestuurlijke ophouding´ in te zetten, maar al snel wordt er gevraagd om een noodverordening. Dat stond dus allang vast.

Waar het ons om gaat is dat het recht op demonstratie, in dit geval het uiten (`het demonstreren´) van je mening over extreemrechtse denkbeelden, het blazen op een fluitje om de racistische leuzen niet te hoeven horen. De mensen die op 12 juni 2010 hebben geprotesteerd tegen de neonazi-optocht, hebben ook het recht op bescherming van hun demonstratierecht. Een `vergunning´ om te demonstreren bestaat immers niet. En, zoals de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond op 10 juni 2010, in zijn uitspraak duidelijk maakte "Er dienen zwaarwegende omstandigheden te zijn die een beperking van het recht op betoging rechtvaardigen." Die zag hij niet en hij veegde het verbod op de NVU-demonstratie door uw burgemeester in die uitspraak van tafel. Dit geldt natuurlijk voor alle demonstraties, ook die van de individuen en groepen die op onze oproep naar Venlo kwamen die 12e juni.

Het recht op vrijheid van beweging, het recht op ludiek protest (denk aan de toneelstukjes van de clowns, daarover later meer), maar ook het recht om op een geweldloze manier een zogeheten sitdownactie te doen. Het recht om een protestbord omhoog te houden. Het recht op privéleven, op privacy, om niet staande gehouden te worden, om niet op basis van uiterlijke kenmerken geselecteerd te worden om gefouilleerd te worden, om niet in je tas gekeken te worden, om niet weggestuurd te worden of een gebiedsverbod te krijgen. Dit zijn niet zomaar principiële rechten, maar burgerrechten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een schending van zo´n recht, is een schending van de rechten van een ieder van ons, ook van u. Iedereen is voor de wet immers gelijk en zou tenminste gelijkwaardig moeten worden behandeld.

Nu dan de praktische gevolgen van het toepassen van de noodverordening; er werden in totaal 37 aanhoudingen verricht, waaronder een neonazi die in de demonstratie van de NVU de Hitlergroet bracht. De rest van de arrestanten zijn omstanders, of protesteerders of mensen die van mogelijk protesteren verdacht werden. Of worden, want eind oktober dienen een aantal arrestanten zich voor de politierechter in Roermond te verantwoorden. De meerderheid is volgens het persbericht van de politie opgepakt vanwege het overtreden van de noodverordening of het niet kunnen tonen van een ID-bewijs.

De politie Limburg-Noord gaf in haar presentatie voorafgaand aan de demonstratie al aan `zoveel mogelijk aanhoudingen aan de voorzijde van het station´ te willen doen. Ook controles op het bij zich dragen van een identiteitsbewijs worden door de politie als eenvoudig middel ingezet om mensen te kunnen arresteren. Maar waar is de verstoring van de openbare orde als je geen ID-kaart kunt laten zien (vaak wel bijvoorbeeld een OV-kaart waaruit blijkt wie je bent)? Ook hiervoor kan je beboet worden met een geldboete van de tweede categorie (EUR 3.800).

Uit de journaals van de politie blijkt dat inderdaad op zaterdag 12 juni 2010 om 11.20 de eerste arrestaties vallen als de aangesprokenen geen ID-bewijs kunnen tonen. Maar wat hebben die mensen nu gedaan? Ruim voordat de demonstratie van de NVU begint, vaardigt de politie het bevel uit om `gericht te gaan controleren op mensen die qua verschijningsvorm passen bij AFA e/o NVU´. Als er een identiteitsbewijs wordt aangetroffen moet de politie naam, adres en woonplaats vastleggen. Waarom? Ook wordt de politie door het Algemeen Commando afgestuurd om in een kroeg en de Albert Heijn te gaan controleren. En om 13.45 wordt een groep van 7 personen gecontroleerd, waarvan er eentje `zwarte handschoenen´ bij zich heeft. De hele groep wordt daarop aangehouden. Verderop in de stad worden auto´s weggesleept `in verband met hardcore stickers´. De hele ochtend worden overal geblindeerde auto´s, busjes en campers aangehouden en/of gecontroleerd. Er wordt gekeken op wiens naam de auto staat en er wordt antecedentenonderzoek gedaan.

Ook de perswoordvoerder van LaatZeNietLopen.nl, die, zo blijkt uit het politiedossier, een paar dagen eerder op TV-Limburg commentaar had gegeven op de NVU-demonstratie, wordt ruim voor het begin van de demonstratie opgepakt. Kennelijk dus omdat-ie werd herkend van de televisie. Om 13.50 zijn er al 17 personen aangehouden, zonder dat er sprake was van dreiging van verstoring van de openbare orde.

Onder de arrestanten drie mensen die clownskleren bij zich hadden, maar geen schmink of maskers. De agenten meldden hun vangst triomfantelijk aan de meldkamer, zonder na te denken over hoe onherkenbaar je alss clown eigenlijk bent?
Dat dus zelfs een ludiek toneelstukje in de kiem werd gesmoord, was een van de dieptepunten van die dag. De clowns werden om 10.30 ver van het station of de demonstratieroute opgepakt en om 18.00 ´s avonds weer vrijgelaten.

Uit de aanhoudingskaarten en procesverbalen van de politie blijkt verder dat er in ieder geval mensen onterecht zijn aangehouden op basis van de noodverordening en dat tijdens de voorgeleiding bleek dat de aanhoudingsgrond niet bekend was. De arrestanten hebben daarvoor wel een paar uur in de cel gezeten. Ze bleken bij een groep te hebben gestaan waarvan één persoon AFA-stickers (!) bij zich had.
Twee andere personen werd aangehouden omdat zij geen ID-bewijs konden tonen. Zij werden opgesloten, kregen een schikkingsvoorstel van EUR 60 en hebben die betaald. Er werden die dag transactievoorstellen tussen de EUR 60 en EUR 300 uitgedeeld door de politie. Maar op welke grond werd deze personen aangesproken? Dat zou een politierechter graag willen weten. Nu hoeft de politie dat niet meer te bewijzen.

Wij willen aan u vragen nog eens te overwegen, met inachtneming van bovenstaande `reconstructie´ of zo´n noodverordening het juiste middel is geweest. U kunt bij de vaststelling van die notulen waarin de noodverordening is goedgekeurd protest aantekenen, kritische vragen stellen of bijvoorbeeld volledige inzage in de dossiers van politie en gemeente vragen, zodat u zelf kunt vaststellen wat de gevolgen van dit beleid zijn geweest.

Graag horen we van u of u iets wilt ondernemen wat betreft de noodverordening. Mocht u nog vragen hebben of iets kwijt willen, u kunt ons mailen op info@laatzenietlopen.nl.