vrijdag 31 augustus 2012

Vonnis Kusters: Onderzoek moet worden hervat

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 08/720688-12

Datum vonnis: 28 augustus 2012

Tussenvonnis van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

Constant Kusters uit Arnhem

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 augustus 2012. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. G. Dankers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. B.J. Schadd, advocaat te Arnhem, naar voren is gebracht. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest en moet worden hervat.

2. Nader onderzoek
De rechtbank acht het noodzakelijk dat de volgende stukken aan het dossier worden
toegevoegd:

- het in het kader van een rechtshulpverzoek te verwachten proces-verbaal van verhoor van medeverdachte Axel Reitz  in Duitsland;

- het op pagina 3 van het proces-verbaal van bevindingen van B.J. Nieland van 10 juli 2012 (PL05CB 2011063908-8) genoemde proces-verbaal van de Duitse tekst van de speech van Reitz, maar in elk geval een proces-verbaal van de gehele tekst;

- een door een beëdigd tolk/vertaalster opgemaakte integrale vertaling in de Nederlandse taal van de speech van ‘de Hitler van Keulen’;

- de in de aangifte genoemde en daarbij gevoegde maar niet in het dossier aanwezige beelden geluidsopnames van de demonstatie;

- twee ontbrekende pagina’s van het niet doorgenummerde proces-verbaal van politie, te weten de tweede en derde pagina, zoals die inmiddels aan het dossier zijn toegevoegd.

3. Schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

De rechtbank zal het onderzoek ter terechtzitting in verband hiermee heropenen en daarna schorsen tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip.

 
4. De beslissing

De rechtbank:

heropening onderzoek ter terechtzitting

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

nader onderzoek

- bepaalt dat de officier van justitie de hiervoor onder 2 genoemde stukken aan het dossier toevoegt en stelt het dossier daartoe in handen van de officier van justitie;

schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

- schorst het onderzoek tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip;

- beveelt de oproeping van verdachte voor die zitting en verzoekt de kennisgeving van die zittingsdatum aan zijn raadsman.

Dit vonnis is gewezen door mr. Bloebaum, voorzitter, mr. Vermeulen en mr. Ellenbroek, rechters, in tegenwoordigheid van Groot, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2012.

woensdag 15 augustus 2012


‘Het is veel, hard en grof’

Kusters voor de rechter in Almelo 14 augustus 2012

Constant Kusters, voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) moest zich vandaag publiekelijk verantwoorden voor beledigende uitspraken op basis van ras en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Volgens het Openbaar Ministerie, die besloot een aangifte van anti-discriminatiebureau Artikel 1 uit Overijssel op te pakken, deed Kusters dat op 28 mei 2011 op een demonstratie van de NVU in Enschede.

Constant Kusters verlaat de rechtbank Almelo, vergezeld van Kringleider Overijssel Gerard Bruins, Kringleider Noord-Holland Peter van Egmond (met pet) en Ronald Mus (met wit overhemd).

Kusters werd eerder dit jaar verhoord door de politie Enschede over die aangifte, maar zei op dat gesprek niets te willen verklaren en niets te willen ondertekenen.
Ook vandaag op de rechtbank Almelo besloot de anders zo luidruchtige Kusters zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Vragen zoals: “Bent u voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie?” en “Bent u bekend met het bestaan van de Nederlandse Volks-Unie?” weigerde hij te beantwoorden. Wel kondigde hij aan gebruik te maken van zijn recht op het laatste woord.

De rechter leest het proces-verbaal voor en schetst een beeld van het begin van die bewuste dag in mei in Enschede. Een groep neonazi’s stapt uit de trein met allerlei vlaggen. Een persoon heft zijn handen ten hemel en roept “Die Deutschen sind Wieder da!” Daarop volgt een vechtpartij met Twentenaren, sluit de politie een deel van het stationsgebied af en later arriveert de groep Nederlandse neonazi’s onder aanvoering van Kusters.

Het proces-verbaal, aan de hand van videobeelden, gaat verder: Er is een White Powervlag te zien, een vlag met een Odalrune, Kusters roept Vrij, Sociaal en Nationaal en de groep roept hem dat na. Ook roepen diverse personen “Ali B en Mustafa, ga toch terug naar Ankara”. De toespraak van Kusters maakt geen deel uit van de dagvaarding, maar de rechter leest toch een stukje voor: Tegen multiculturele terreur en voor een totale immigratiestop. Iedere criminele buitenlander met dubbele nationaliteit, straf uitzitten en op het vliegtuig terug.
Kusters roept verder ‘Nederland voor de Nederlanders, Eigen Volk Eerst’ en ‘Hop, hop, hop, immigratiestop’. De Officier van Justitie vraagt aan Kusters: “Had u de leiding over deze demonstratie?” Kusters zwijgt.

Voordat de Officier van Justitie begint met de aanklacht, vraagt de rechter naar de persoonlijke omstandigheden van Kusters. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen, zijn vrouw verdient de kost en Kusters is huisvader en heeft daarnaast zijn politieke activiteiten. Eufemistisch stelt de rechter dat Kusters al diverse keren in aanraking is geweest met justitie. De advocaat van Kusters pruttelt daar wat over en komt tot de conclusie dat ze elkaar al 23 jaar kennen.

De officier benadrukt dat het vandaag gaat om discriminatie: de uitspraken van Kusters & co duiden anderen aan als minderwaardig. In Nederland is geen enkel mens minder waard, iedereen moet zich volwaardig Nederlander kunnen voelen. Ja, vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er is een grens, een wettelijke grens. Het gaat niet om wat onfatsoenlijk is, of moreel verwerpelijk. En daar komt het strafrecht om de hoek.

De artikelen die hier worden ingezet zijn 137c en d. Artikelen die al sinds 1934 bestaan en mensen moeten beschermen tegen racisme, omdat, zoals de wetgever toentertijd aangaf “het saamhorigheidsgevoel van delen van de natie anders in gevaar komt.” Discriminatie, zo vervolgt de officier, schept een negatief beeld van de ander en kan vreselijke gevolgen hebben voor de samenleving.

Om tot de definitie van belediging van een groep te komen moeten er, volgens jurisprudentie van de Hoge Raad, drie zaken worden bekeken: de teksten op zichzelf en de samenhang, de context en het onnodig grievend karakter.

Er zijn vier uitingen geconstateerd: Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst. En de Ali-B-leus. En het stuk uit de toespraak van Axel Reitz: “Europa is en blijft het continent voor het blanke ras, dus willen wij alle nationalistische groepen oproepen het hoofd te bieden tegen vervreemding”. En het White Power-symbool

De officier constateert dat Kusters de troepen aanvoert: hij draagt de megafoon, loopt voorop, roept leuzen, geeft Reitz het woord en spreekt ook zelf de demonstranten toe. Overigens heeft Kusters in het proces-verbaal toch wel iets verklaard: namelijk dat de White Power-vlag was toegestaan tijdens de demonstratie.
Het is beledigend, constateert de officier. Niet-Nederlanders worden op een tweede plaats gerangeerd. En het is niet enkel nationaal, maar ook raciaal. En Ali B kennen we allemaal, maar wie is Mustafa? Dat slaat dus objectief op afkomst. En Ali B naar Ankara? Hij heeft Marokkaanse ouders, meldt de officier fijntjes.

En de White Powervlag geeft de inferioriteit van niet-blanken weer. Dan de context: met een demonstratie neem je deel aan het maatschappelijk debat. En er moet veel, heel veel gezegd kunnen worden. Een immigratiestop. Maar remigratie op raciale basis? Dat heeft geen enkele functie in het debat. En de context neemt dat niet weg.
En het aanzetten tot haat? Daarvoor heeft de Hoge Raad een aantal voorwaarden gesteld: er moet een diepe afkeer klinken, herhaling zijn, een krachtenversterkend effect, opruiend. En veel gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. De officier komt tot de conclusie dat dit onvoldoende gebeurd is.

Aanzetten tot discriminatie acht het OM wel bewezen. En het Europees Hof noemt het uitsluiten van vreemdelingen een fundamentele schending van mensenrechten. Er was die dag in Enschede geen nuance, geen zorgvuldigheid. Het is veel, hard en grof. Kusters moet veroordeeld worden, hij heeft vreemdelingen beledigd en aangezet tot discriminatie en verdient straf. Kusters is de leider en bekend met uitingsdelicten. De eis van het OM is een werkstraf van 40 uur en twee weken cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Dan neemt de advocaat van Kusters het woord: het lijkt of oude tijden zijn teruggekeerd, hij had niet gedacht zijn cliënt nog eens voor een rechter terug te zien voor zoiets als dit, in deze tijdsgeest. Het gaat feitelijk enkel om de Eigen volk eerst-leus. In het dossier zit enkel een stukje tekst met de een deel van de speech van Reitz, geen CD. Dus niet te controleren. En die Ali-B-leus is geroepen door anderen, dus niet aan cliënt toe te schrijven. Cliënt kreeg overigens eerder een sepot voor het dragen van een Keltisch Kruis, het is een soort kledingstuk eigenlijk. Ik eis vrijspraak.

Kusters neemt laatste woord: Keltisch kruis is een religieus symbool, staat vierkant achter leus Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst, wilt een totale immigratiestop, Europa is nu eenmaal blank, je moet kunnen zeggen dat je wil dat het zo blijft, zonder oproep tot geweld. Iedereen heeft recht om trots te zijn op zijn afkomst. Ik heb enkel de zorg uitgesproken dat de bevolkingssamenstelling verandert. Er is vandaag een jacht op nationalisten gaande. Dit is toch geen ‘dictatuur der democraten’? Dat vindt ik een enge gedachte. Laat in godsnaam de vrijheid van meningsuiting zegevieren. Ik ben politicus en debatteer op het scherpst van de snede. Ik schuw het debat niet, ook niet met politieke tegenstanders. Ik hoop niet op een nieuwe koude oorlog aan het front van het vrije woord.

Uitspraak: 28 augustus om 12.45.

Kusters en zijn volgelingen staan op en verlaten de rechtbank, om buiten nog een groepsfoto te nemen als aandenken aan dit uitje.

Voor het plakboek: tweede van links Gerard Bruins, met paraplu Martijn Oelen, in grijs colbert Robert-Jan Koelewaard, achteraan met petje Arie Huisman, in pak Constant Kusters en rechts Ronald Mus en Peter van Egmond.

De zaken tegen de door de NVU geroyeerde Mike Brand en de vandaag ook aanwezige ‘Hou Zee’ Robert-Jan Koelewaard worden later behandeld omdat hun advocaat op vakantie is.

Axel Reitz had een fax naar de rechtbank gestuurd dat-ie niet zou komen en dat hij bij zijn verhoor in Duitsland op 4 juli een advocaat wilde. Dat moet nog steeds geregeld worden. De rechtbank wil de drie zaken wel op dezelfde dag behandelen.

Axel Reitz stuurde een fax.

vrijdag 10 augustus 2012

Rechtzitting neonazi's op 14 augustus

Kusters, die zich `privé-nationaal-socialist´ noemt, bracht in zijn grenzeloze grootheidswaan een persbericht over zijn dagvaarding uit, maar verzuimde te vermelden dat er nog drie collega-neonazi´s moeten voorkomen.

Koelewaard voorop
Behalve de beruchte Reitz zijn dat Mike Brand en Robert-Jan Koelewaard van het zogenaamde `Skinhead Front Purmerend, die Purmerend vervuilen met graffiti als `Nationaal-socialisme nu!´. Brand is echter onlangs door de NVU geroyeerd, omdat de immer paranoïde Kusters hem verdenkt achter de satirische website constantkusters.com te zitten. Brand is voortaan niet meer welkom op NVU-demonstraties. Zijn maatje Koelewaard, met de NSB-leus `Hou Zee´ op zijn hoofd getatoeëerd, zal dan ook wel niet meer mogen komen. Allen moeten zich verantwoorden voor racistische en discriminerende toespraken of leuzen in combinatie met `White Power´-vlaggen op de NVU- demonstratie van 28 mei 2011 in Enschede.

Of de ruzie tussen de heren neonazi´s openlijk uitgevochten gaat worden in en rond de rechtbank Almelo is even afwachten: zo vaak melden neonazi´s zich in Nederland niet in het openbaar, hun meeste activiteiten kunnen het daglicht niet verdragen of vinden plaats in achterafzaaltjes her en der in Nederland.

Reitz (l) spreekt de NVU toe, Brand (m) houdt een 'White Power'-vlag omhoog

Een geval apart is de `Hitler van Keulen´. Sinds zijn 19e een fanatiek neonazi en uitgegroeid tot een spilfiguur in de neonazi-beweging in Duitsland, vooral berucht om zijn speeches. Reitz liep in een SA-achtig uniform met bijbehorende symbolen rond en dreigde tegenstanders in speeches met standrechtelijke executie.

Maar toen in maart dit jaar de Duitse politie 26 neonazi´s oppakte en hen onder andere beschuldigde van lidmaatschap van een criminele vereniging, veranderde de positie van Reitz. Hij zat een tijdje vast en heeft tijdens politieverhoren zijn mede- neonazi´s verraden. Sinds de vrijlating van Reitz, terwijl andere arrestanten nog vastzitten, is hij onbereikbaar voor zijn geestverwanten, die op zijn bloed uit zijn.

Reitz wordt op blogs in de Duitse nazi-scene omschreven als `dead man walking´ en zou inmiddels uitgetreden zijn. Reitz schijnt van Pulheim weer terug naar Keulen verhuisd te zijn en permanent met een helm op te lopen, uit angst voor represailles van zijn vroegere vrienden. 

De vraag in Almelo aanstaande dinsdag is: Hoe zullen de heren Brand, Kusters, Koelewaard en Reitz en hun aanhang op elkaar reageren?

De zittingen beginnen om 09.00 met Brand, dan om 09.45 Kusters, dan om 10.30 Koelewaard en als laatste om 11.15 is Reitz aan de beurt. Komt dat zien!

Op www.LaatZeNietlopen.nl alle nieuwsberichten en foto´s over de NVU- demonstratie in Enschede.

Laat ze niet lopen!