woensdag 14 november 2012

NVU-manifestatie: weinig interessant

10 November manifesteerde de neonazistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Arnhem. Opnieuw geen toevallige datum, gezien de NVU traditiegetrouw rond deze tijd van het jaar de Hitlerputsch van 8 en 9 november 1923 herdenkt.

LaatZeNietLopen had vooraf al aangegeven de gedecimeerde NVU momenteel niet zo serieus te nemen, en dus geen tegenprotest te organiseren. Maar burgemeester Krikke besloot - bij wijze van reflex - toch het noodbevel, dat ze klaar had liggen, in werking te stellen. Zo waren er politieagenten op elke hoek van de straat aanwezig om journalisten en voorbijgangers op hun identiteitspapieren te controleren.


Op en voor de trappen van de de Willibrorduskerk stelden zich braaf 24 NVU'ers op, met 7 vlaggen en 2 spandoeken. Daaromheen fotografen, politie en enkele zwijgende omstanders. Om 13:00 uur ving NVU-voorman Constant Kusters aan met zijn openingstoespraak, waarna de weinig charismatische Gerard Bruins en Peter van Egmond ook hun speeches mochten oplezen. Opnieuw probeerde de NVU met een 'populair' thema, "Doodstraf voor kinderverkrachters en moordende pedofielen" de sympathie van de buurt te krijgen, maar deze bleef uit. Kusters fantaseerde hardop over het ophangen van pedofielen en insinueerde zijdelings dat er ook iets mis is met homofilie, "maar daar hebben we het deze keer niet over". Na 25 minuten bleek het alweer genoeg voor Kusters en co, want de manifestatie werd beëindigd, waarna er kort nog wat journalisten te woord werden gestaan. Tenslotte reed het hele gezelschap in auto's weer weg om 13:40 uur.

De manifestatie valt samen te vatten als een weinig interessante actie, opgebouwt saaie speeches, NVU'ers met lange gezichten en te veel vlaggen. Maar volgens Kusters is het allemaal onderdeel van een nieuwe strategie, namelijk met minder mensen en minder moeite (minder lopen) toch media-aandacht voor hun standpunten krijgen. Die aandacht was echter vrij beperkt, enkele lokale media publiceerden een kort bericht.

Ondertussen laat de NVU op haar site weten een nieuwe manifestatie voor te bereiden voor 2013, als mogelijke optie voor een locatie wordt Amsterdam genoemd. Het zal ons benieuwen.

maandag 5 november 2012

Neonazi-manifestatie in Arnhem

Op zaterdag 10 november 2012 wil de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) een stilstaande manifestatie houden in de wijk Plattenburg in Arnhem. Tussen 13:00 en 15:00 uur vindt deze plaats op de parkeerplaats voor de kerk op Oude Velperweg ter hoogte van de Schaapsdrift. De NVU-ers zullen aanreizen via Station Arnhem Presikhaaf en dan over de Schaapsdrift naar de manifestatieplek  lopen, zo staat te lezen op de NVU-website.

Demonstraties van de NVU zijn een vrijplaats voor de verheerlijking van het nazi-gedachtegoed en het uitdragen van racistische ideeën, daarom roept LaatZeNietLopen al jaren op tot protest wanneer de NVU de straat op gaat. Samen met buurtbewoners proberen we dan de ruimte voor neonazi's zo klein als mogelijk te maken. Dat gebeurd door de NVU te overstemmen met lawaai en leuzen, maar bijvoorbeeld ook door ludieke acties en zitblokkades.

Mede onder invloed van de vele tegenprotesten van de afgelopen jaren zijn de demonstraties van de NVU enorm in deelnemertal gedaald. Hadden we eerst te maken met tientallen tot zelfs meer dan 100 neonazi's uit binnen- en buitenland (en van verschillende organisaties) die een ronde door een stad liepen, nu zijn er nog slechts 15 NVU-leden die statisch naar een paar toespraken luisteren.

Protest tegen de NVU in de stad Arnhem is echter problematisch. Door de in Arnhem veelvuldig voorkomende NVU-demonstraties zijn de gemeente en de politie zeer ingespeeld op de situatie. In de regel wordt uit alles de kast gehaald om de dag gecontroleerd te laten verlopen. De burgemeester vaardigt een zeer uitgebreid noodbevel uit, welke de politie vrij spel heeft en waar de gemeenteraad geen controle op kan uitoefenen. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat buurtbewoners en NVU-tegenstanders massaal werden gearresteerd voor kleine zaken als het niet kunnen tonen van ID of het zich begeven in het noodbevelgebied. Deze harde lijn van de Arnhemse politie maakt de speelruimte voor mensen die tegen het racisme van de NVU willen protesteren erg klein. LaatZeNietLopen heeft daarom de demonstraties van de NVU in Arnhem altijd (min of meer) gelaten voor wat het was.

Ook deze keer zien we geen reden om ons beleid daarin aan te passen. Bovendien is LaatZeNietLopen er van overtuigd dat de dreiging vanuit NVU-manifestaties tegenwoordig veel minder serieus te nemen is dan voorheen. De aantrekkingskracht op andere neonazi-groepen is bijvoorbeeld geheel verdwenen. De manifestaties zijn korter, hebben veel minder deelnemers, zijn minder wervend van aard en hebben minder impact doordat ze op één plek plaats vinden. Met het ontbreken van andere neonazi-groepen zijn de manifestaties ook beduidend minder intimiderend voor omstanders en de buurt.

Het blijft echter zeer ongewenst, zo'n neonazi-manifestatie in de buurt. Maar laat je niet uit jouw buurt wegjagen door dit groepje racisten en het politie-circus hieromheen. Onze support gaat dan ook uit naar de bewoners van Arnhem, met name de direct omwonenden. Mensen kunnen contact met ons opnemen via info@laatzenietlopen.nl als ze vragen hebben of gewoon hun verhaal kwijt willen. Laat het ook weten als de NVU bijvoorbeeld flyers en stickers heeft achtergelaten in jou buurt.

Succes!

LaatZeNietLopen

vrijdag 31 augustus 2012

Vonnis Kusters: Onderzoek moet worden hervat

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 08/720688-12

Datum vonnis: 28 augustus 2012

Tussenvonnis van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

Constant Kusters uit Arnhem

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 augustus 2012. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. G. Dankers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. B.J. Schadd, advocaat te Arnhem, naar voren is gebracht. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest en moet worden hervat.

2. Nader onderzoek
De rechtbank acht het noodzakelijk dat de volgende stukken aan het dossier worden
toegevoegd:

- het in het kader van een rechtshulpverzoek te verwachten proces-verbaal van verhoor van medeverdachte Axel Reitz  in Duitsland;

- het op pagina 3 van het proces-verbaal van bevindingen van B.J. Nieland van 10 juli 2012 (PL05CB 2011063908-8) genoemde proces-verbaal van de Duitse tekst van de speech van Reitz, maar in elk geval een proces-verbaal van de gehele tekst;

- een door een beëdigd tolk/vertaalster opgemaakte integrale vertaling in de Nederlandse taal van de speech van ‘de Hitler van Keulen’;

- de in de aangifte genoemde en daarbij gevoegde maar niet in het dossier aanwezige beelden geluidsopnames van de demonstatie;

- twee ontbrekende pagina’s van het niet doorgenummerde proces-verbaal van politie, te weten de tweede en derde pagina, zoals die inmiddels aan het dossier zijn toegevoegd.

3. Schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

De rechtbank zal het onderzoek ter terechtzitting in verband hiermee heropenen en daarna schorsen tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip.

 
4. De beslissing

De rechtbank:

heropening onderzoek ter terechtzitting

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

nader onderzoek

- bepaalt dat de officier van justitie de hiervoor onder 2 genoemde stukken aan het dossier toevoegt en stelt het dossier daartoe in handen van de officier van justitie;

schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

- schorst het onderzoek tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip;

- beveelt de oproeping van verdachte voor die zitting en verzoekt de kennisgeving van die zittingsdatum aan zijn raadsman.

Dit vonnis is gewezen door mr. Bloebaum, voorzitter, mr. Vermeulen en mr. Ellenbroek, rechters, in tegenwoordigheid van Groot, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2012.

woensdag 15 augustus 2012


‘Het is veel, hard en grof’

Kusters voor de rechter in Almelo 14 augustus 2012

Constant Kusters, voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) moest zich vandaag publiekelijk verantwoorden voor beledigende uitspraken op basis van ras en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Volgens het Openbaar Ministerie, die besloot een aangifte van anti-discriminatiebureau Artikel 1 uit Overijssel op te pakken, deed Kusters dat op 28 mei 2011 op een demonstratie van de NVU in Enschede.

Constant Kusters verlaat de rechtbank Almelo, vergezeld van Kringleider Overijssel Gerard Bruins, Kringleider Noord-Holland Peter van Egmond (met pet) en Ronald Mus (met wit overhemd).

Kusters werd eerder dit jaar verhoord door de politie Enschede over die aangifte, maar zei op dat gesprek niets te willen verklaren en niets te willen ondertekenen.
Ook vandaag op de rechtbank Almelo besloot de anders zo luidruchtige Kusters zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Vragen zoals: “Bent u voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie?” en “Bent u bekend met het bestaan van de Nederlandse Volks-Unie?” weigerde hij te beantwoorden. Wel kondigde hij aan gebruik te maken van zijn recht op het laatste woord.

De rechter leest het proces-verbaal voor en schetst een beeld van het begin van die bewuste dag in mei in Enschede. Een groep neonazi’s stapt uit de trein met allerlei vlaggen. Een persoon heft zijn handen ten hemel en roept “Die Deutschen sind Wieder da!” Daarop volgt een vechtpartij met Twentenaren, sluit de politie een deel van het stationsgebied af en later arriveert de groep Nederlandse neonazi’s onder aanvoering van Kusters.

Het proces-verbaal, aan de hand van videobeelden, gaat verder: Er is een White Powervlag te zien, een vlag met een Odalrune, Kusters roept Vrij, Sociaal en Nationaal en de groep roept hem dat na. Ook roepen diverse personen “Ali B en Mustafa, ga toch terug naar Ankara”. De toespraak van Kusters maakt geen deel uit van de dagvaarding, maar de rechter leest toch een stukje voor: Tegen multiculturele terreur en voor een totale immigratiestop. Iedere criminele buitenlander met dubbele nationaliteit, straf uitzitten en op het vliegtuig terug.
Kusters roept verder ‘Nederland voor de Nederlanders, Eigen Volk Eerst’ en ‘Hop, hop, hop, immigratiestop’. De Officier van Justitie vraagt aan Kusters: “Had u de leiding over deze demonstratie?” Kusters zwijgt.

Voordat de Officier van Justitie begint met de aanklacht, vraagt de rechter naar de persoonlijke omstandigheden van Kusters. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen, zijn vrouw verdient de kost en Kusters is huisvader en heeft daarnaast zijn politieke activiteiten. Eufemistisch stelt de rechter dat Kusters al diverse keren in aanraking is geweest met justitie. De advocaat van Kusters pruttelt daar wat over en komt tot de conclusie dat ze elkaar al 23 jaar kennen.

De officier benadrukt dat het vandaag gaat om discriminatie: de uitspraken van Kusters & co duiden anderen aan als minderwaardig. In Nederland is geen enkel mens minder waard, iedereen moet zich volwaardig Nederlander kunnen voelen. Ja, vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er is een grens, een wettelijke grens. Het gaat niet om wat onfatsoenlijk is, of moreel verwerpelijk. En daar komt het strafrecht om de hoek.

De artikelen die hier worden ingezet zijn 137c en d. Artikelen die al sinds 1934 bestaan en mensen moeten beschermen tegen racisme, omdat, zoals de wetgever toentertijd aangaf “het saamhorigheidsgevoel van delen van de natie anders in gevaar komt.” Discriminatie, zo vervolgt de officier, schept een negatief beeld van de ander en kan vreselijke gevolgen hebben voor de samenleving.

Om tot de definitie van belediging van een groep te komen moeten er, volgens jurisprudentie van de Hoge Raad, drie zaken worden bekeken: de teksten op zichzelf en de samenhang, de context en het onnodig grievend karakter.

Er zijn vier uitingen geconstateerd: Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst. En de Ali-B-leus. En het stuk uit de toespraak van Axel Reitz: “Europa is en blijft het continent voor het blanke ras, dus willen wij alle nationalistische groepen oproepen het hoofd te bieden tegen vervreemding”. En het White Power-symbool

De officier constateert dat Kusters de troepen aanvoert: hij draagt de megafoon, loopt voorop, roept leuzen, geeft Reitz het woord en spreekt ook zelf de demonstranten toe. Overigens heeft Kusters in het proces-verbaal toch wel iets verklaard: namelijk dat de White Power-vlag was toegestaan tijdens de demonstratie.
Het is beledigend, constateert de officier. Niet-Nederlanders worden op een tweede plaats gerangeerd. En het is niet enkel nationaal, maar ook raciaal. En Ali B kennen we allemaal, maar wie is Mustafa? Dat slaat dus objectief op afkomst. En Ali B naar Ankara? Hij heeft Marokkaanse ouders, meldt de officier fijntjes.

En de White Powervlag geeft de inferioriteit van niet-blanken weer. Dan de context: met een demonstratie neem je deel aan het maatschappelijk debat. En er moet veel, heel veel gezegd kunnen worden. Een immigratiestop. Maar remigratie op raciale basis? Dat heeft geen enkele functie in het debat. En de context neemt dat niet weg.
En het aanzetten tot haat? Daarvoor heeft de Hoge Raad een aantal voorwaarden gesteld: er moet een diepe afkeer klinken, herhaling zijn, een krachtenversterkend effect, opruiend. En veel gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. De officier komt tot de conclusie dat dit onvoldoende gebeurd is.

Aanzetten tot discriminatie acht het OM wel bewezen. En het Europees Hof noemt het uitsluiten van vreemdelingen een fundamentele schending van mensenrechten. Er was die dag in Enschede geen nuance, geen zorgvuldigheid. Het is veel, hard en grof. Kusters moet veroordeeld worden, hij heeft vreemdelingen beledigd en aangezet tot discriminatie en verdient straf. Kusters is de leider en bekend met uitingsdelicten. De eis van het OM is een werkstraf van 40 uur en twee weken cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Dan neemt de advocaat van Kusters het woord: het lijkt of oude tijden zijn teruggekeerd, hij had niet gedacht zijn cliënt nog eens voor een rechter terug te zien voor zoiets als dit, in deze tijdsgeest. Het gaat feitelijk enkel om de Eigen volk eerst-leus. In het dossier zit enkel een stukje tekst met de een deel van de speech van Reitz, geen CD. Dus niet te controleren. En die Ali-B-leus is geroepen door anderen, dus niet aan cliënt toe te schrijven. Cliënt kreeg overigens eerder een sepot voor het dragen van een Keltisch Kruis, het is een soort kledingstuk eigenlijk. Ik eis vrijspraak.

Kusters neemt laatste woord: Keltisch kruis is een religieus symbool, staat vierkant achter leus Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst, wilt een totale immigratiestop, Europa is nu eenmaal blank, je moet kunnen zeggen dat je wil dat het zo blijft, zonder oproep tot geweld. Iedereen heeft recht om trots te zijn op zijn afkomst. Ik heb enkel de zorg uitgesproken dat de bevolkingssamenstelling verandert. Er is vandaag een jacht op nationalisten gaande. Dit is toch geen ‘dictatuur der democraten’? Dat vindt ik een enge gedachte. Laat in godsnaam de vrijheid van meningsuiting zegevieren. Ik ben politicus en debatteer op het scherpst van de snede. Ik schuw het debat niet, ook niet met politieke tegenstanders. Ik hoop niet op een nieuwe koude oorlog aan het front van het vrije woord.

Uitspraak: 28 augustus om 12.45.

Kusters en zijn volgelingen staan op en verlaten de rechtbank, om buiten nog een groepsfoto te nemen als aandenken aan dit uitje.

Voor het plakboek: tweede van links Gerard Bruins, met paraplu Martijn Oelen, in grijs colbert Robert-Jan Koelewaard, achteraan met petje Arie Huisman, in pak Constant Kusters en rechts Ronald Mus en Peter van Egmond.

De zaken tegen de door de NVU geroyeerde Mike Brand en de vandaag ook aanwezige ‘Hou Zee’ Robert-Jan Koelewaard worden later behandeld omdat hun advocaat op vakantie is.

Axel Reitz had een fax naar de rechtbank gestuurd dat-ie niet zou komen en dat hij bij zijn verhoor in Duitsland op 4 juli een advocaat wilde. Dat moet nog steeds geregeld worden. De rechtbank wil de drie zaken wel op dezelfde dag behandelen.

Axel Reitz stuurde een fax.

vrijdag 10 augustus 2012

Rechtzitting neonazi's op 14 augustus

Kusters, die zich `privé-nationaal-socialist´ noemt, bracht in zijn grenzeloze grootheidswaan een persbericht over zijn dagvaarding uit, maar verzuimde te vermelden dat er nog drie collega-neonazi´s moeten voorkomen.

Koelewaard voorop
Behalve de beruchte Reitz zijn dat Mike Brand en Robert-Jan Koelewaard van het zogenaamde `Skinhead Front Purmerend, die Purmerend vervuilen met graffiti als `Nationaal-socialisme nu!´. Brand is echter onlangs door de NVU geroyeerd, omdat de immer paranoïde Kusters hem verdenkt achter de satirische website constantkusters.com te zitten. Brand is voortaan niet meer welkom op NVU-demonstraties. Zijn maatje Koelewaard, met de NSB-leus `Hou Zee´ op zijn hoofd getatoeëerd, zal dan ook wel niet meer mogen komen. Allen moeten zich verantwoorden voor racistische en discriminerende toespraken of leuzen in combinatie met `White Power´-vlaggen op de NVU- demonstratie van 28 mei 2011 in Enschede.

Of de ruzie tussen de heren neonazi´s openlijk uitgevochten gaat worden in en rond de rechtbank Almelo is even afwachten: zo vaak melden neonazi´s zich in Nederland niet in het openbaar, hun meeste activiteiten kunnen het daglicht niet verdragen of vinden plaats in achterafzaaltjes her en der in Nederland.

Reitz (l) spreekt de NVU toe, Brand (m) houdt een 'White Power'-vlag omhoog

Een geval apart is de `Hitler van Keulen´. Sinds zijn 19e een fanatiek neonazi en uitgegroeid tot een spilfiguur in de neonazi-beweging in Duitsland, vooral berucht om zijn speeches. Reitz liep in een SA-achtig uniform met bijbehorende symbolen rond en dreigde tegenstanders in speeches met standrechtelijke executie.

Maar toen in maart dit jaar de Duitse politie 26 neonazi´s oppakte en hen onder andere beschuldigde van lidmaatschap van een criminele vereniging, veranderde de positie van Reitz. Hij zat een tijdje vast en heeft tijdens politieverhoren zijn mede- neonazi´s verraden. Sinds de vrijlating van Reitz, terwijl andere arrestanten nog vastzitten, is hij onbereikbaar voor zijn geestverwanten, die op zijn bloed uit zijn.

Reitz wordt op blogs in de Duitse nazi-scene omschreven als `dead man walking´ en zou inmiddels uitgetreden zijn. Reitz schijnt van Pulheim weer terug naar Keulen verhuisd te zijn en permanent met een helm op te lopen, uit angst voor represailles van zijn vroegere vrienden. 

De vraag in Almelo aanstaande dinsdag is: Hoe zullen de heren Brand, Kusters, Koelewaard en Reitz en hun aanhang op elkaar reageren?

De zittingen beginnen om 09.00 met Brand, dan om 09.45 Kusters, dan om 10.30 Koelewaard en als laatste om 11.15 is Reitz aan de beurt. Komt dat zien!

Op www.LaatZeNietlopen.nl alle nieuwsberichten en foto´s over de NVU- demonstratie in Enschede.

Laat ze niet lopen!

zaterdag 31 maart 2012

Stilte in De Steeg

"Een spookstad", noemde een inwoner van De Steeg zijn dorp vandaag. In afwachting van de neonazi´s van de Nederlandse Volks-Unie zijn de straten leeg, de auto´s elders geparkeerd, gordijnen en luiken dicht. Zichtbaar vanaf de straat hingen er felgekleurde teksten tegen de NVU `Geen rassenhaat in onze straat´, of `Wat is ´t nummer van het Meldpunt Overlast Extreemrechts?´ en teksten als `Pool zkt werk, nazi zkt ruzie´ en `Nooit meer, Nigdy wiecej´.

Op straat liepen wel fors gebouwde mannen, sommigen leken op klassieke actievoerders tegen de NVU. Het waren echter agenten in burger.

Als je brood wilde halen werd je onderweg drie keer om legitimatie gevraagd. Op elke straathoek een agent. Een enorm gebied rond de demonstratieroute was uitgeroepen tot noodgebied, om nieuwsgierigen en tegenstanders op een afstand te houden. Rond een uur of een arriveerde de NVU: 25 mannen, bijna allemaal met een wit NVU-petje.

Zij riepen `Vrij, sociaal en nationaal´ en `Hop, hop, hop, immigratiestop!´. De leuzen sloegen dood op de stille muren van De Steeg. Een inwoner had de ramen open en draaide vrij luid klassieke muziek. Na drie kwartier, inclusief de toespraken, was het voorbij en werden de NVU´ers onder politie-escorte via de snelweg afgevoerd. Het graf van NSB-weduwe Rost van Tonningen lieten zij deze keer links liggen.

De gemeente meldt dat er 12 verwijderingsbevelen zijn uitgedeeld. Zo was er bijvoorbeeld een vrouw die werd weggestuurd omdat zij haar dochter, die in de wijk woont, wilde bezoeken.Voor zover bekend zijn er ondanks de massaal aanwezige politie geen arrestaties gevallen. Het spannendste moment was toen een voorbijganger wat dichterbij de NVU´ers wilde gaan staan om een speech te horen. Hij werd direct door agenten in burger afgevoerd.

De NVU lijkt haar aantrekkingskracht op het radicalere spectrum van de Nederlandse (en Duitse) neonaziscene, zoals de Nationaal Socialistische Actie (NSA), Combat 18, Blood & Honour en Ulfhednar te hebben verloren. En ook in De Steeg en Rheden vond de NVU geen weerklank voor haar racistische en haatzaaiende boodschap.

LaatZeNietLopen dankt alle inwoners van De Steeg voor hun duidelijke stellingname vandaag!

Berichtgeving media:
De Gelderlander
Omroep Gelderland
RTV Rijn IJssel

Team LaatZeNietLopen

vrijdag 30 maart 2012

Oproep tot oorverdovende stilte bij nazi-mars in de Steeg

Vandaag heeft LaatZeNietLopen besloten om de oproep tot actie tegen de NVU a.s. zaterdag in de Steeg te wijzigen: in plaats van een lawaai protest, een oorverdovende stilte rond de nazi-mars. LaatZeNietLopen probeert bij haar acties altijd aansluiting te zoeken met de bewoners van de plaats waar de nazi-mars plaatsvindt en in het bijzonder de buurt waar deze doorheen loopt.

Het concept van LaatZeNietLopen, de neo-nazi’s overstemmen met gefluit en andere herrie, werkt prima in een stad als Enschede. Aanstaande zaterdag hebben we echter te maken met De Steeg. Dit is een klein, rustig dorpje met slechts 1200 inwoners.

De inwoners van De Steeg zijn totaal niet gediend van de NVU. We hebben gezien dat in de buurt de door ons verspreide raamstroken zijn opgehangen. Wij moedigen de inwoners van de Steeg nog steeds aan dit te doen. De wens van de bewoners is om de NVU totaal voor schut te zetten door ze te laten marcheren door lege straten, langs huizen waarvan de gordijnen dichtgetrokken zijn. De opkomst van de NVU zal zeer klein zijn, geschat wordt zo’n 25 neonazi’s.

De burgemeester had al aangekondigd een noodbevel voor de Steeg uit te vaardigen en heeft zojuist het noodbevel-gebied bekend gemaakt. Dit omvat een zeer groot gebied en we verwachtten dat de politie uit alle macht zal proberen om mensen die niet in de Steeg wonen te weren. De afslag vanaf de snelweg naar De Steeg zal zelfs worden afgesloten. Er is geen treinstation in de Steeg.

Wij vinden het onverantwoord om tegenstanders van de NVU op te roepen om naar De Steeg te komen. We hebben hier te maken met de politie Gelderland-Midden, die in Arnhem altijd een harde lijn hanteert. Dit heeft er in het verleden toe geleid dat buurtbewoners en NVU-tegenstanders massaal werden gearresteerd voor kleine zaken als het niet kunnen tonen van ID of het zich begeven in het noodbevel gebied.

Deze keer kiezen wij voor een andere vorm van protest dan gewoonlijk. Onze oproep om de nazi’s met lawaai te overstemmen trekken wij dus in. Wij denken dat oorverdovende stilte in deze specifieke situatie de meest effectieve manier is tegen de verspreiding van de standpunten van de NVU. Door hen door lege straten te laten marcheren, denken we dat we de NVU als partij nog verder te kunnen isoleren en marginaliseren.

LaatZeNietLopen zal bereikbaar zijn voor eventuele klachten over de toepassing van het geldende noodbevel. Er is een advocaat standby. We zijn bereikbaar op 06-26639840 en info@laatzenietlopen.nl vanaf vrijdagavond 18:00 uur.

Team LaatZeNietLopen
Burgemeester Rheden heeft begrip voor creatieve acties


Burgemeester oefent voor
haar creatieve actie?
Vanavond was er een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Steeg over de komst van de NVU naar hun dorp. Onder de ongeveer 30 aanwezigen waren ongeruste buurtbewoners, enkele wethouders, burgemeester van Wingerden-Boers en de politie Gelderland Midden. De sfeer op de avond was strijdbaar. Het was overduidelijk dat de buurtbewoners allen een grote afkeer hebben van Constant Kusters en de NVU. Dit geldt ook voor burgemeester van Wingerden-Boers. Zij gaf aan ook liever niet te hebben dat de nazi’s naar de Steeg komen, maar dat zij juridisch hier niets tegen kan beginnen. Ze zal de demonstratie van de nazi’s dan ook niet proberen te verbieden.

ROUTE

De nazi’s zullen allen met de auto komen en hun auto’s parkeren op de parkeerplaats rechts aan het begin van de Oversteeg. De afrit vanaf de snelweg naar het dorp wordt volledig afgesloten en zal niet gebruikt kunnen worden. Vervolgens lopen de nazi’s via de Van Aldenburglaan rechtsaf de Godard van Reedelaan op. Aan het einde van die laan gaan ze linksaf naar de Smidsallee. Van hier gaan ze linksaf naar de Ursula van Raesfeltlaan. Dan zullen ze op het speelveld, waar deze laan weer teruggaat naar de van Aldenburglaan, een toespraak houden. Hierna keren ze terug naar de parkeerplaats op de Oversteeg.

In de aanvraag van de demonstratie wilden de nazi’s starten pal voor het zogenaamde Polenhotel in de Steeg. Een grove provocatie waar de burgemeester niet accoord mee is gegaan.

NOODVERORDENING

Er zal een helicopter in worden gezet en er zal een noodverordening worden afgekondigd voor het dorp die in zal gaan vanaf vrijdagavond en zal duren tot zaterdagavond. Er zal een noodverordening gelden voor een groot gebied om de route heen waar de politie mag fouilleren, ID controleren en mensen uit het gebied kan sturen (gebiedsverbod). Kun je je identiteitsbewijs niet tonen dan zal dit zonder pardon leiden tot aanhouding. Ook zal er veel politie in burger aanwezig zijn. De burgemeester vertelde dat bewoners zich zelfs in hun eigen straat moeten kunnen legitimeren. Vertellen dat je daar woont is niet genoeg. Hierop riep een van de aanwezigen “en wie heeft dat ook alweer bedacht?”.

ALLE OGEN OP DE NAZI’S?

Een vraag uit het publiek was of er niet te veel wordt gefocust op de zogenaamde tegendemonstranten. Er is namelijk in het verleden herhaaldelijk gebleken dat neo-nazi’s tijdens dit soort demonstraties strafbare uitingen doen, zoals het brengen van de hitler-groet en het roepen van racistische leuzen. Wordt hierbij door de politie ook ingegrepen? De burgemeester antwoordde hierop dat bij het doen van een hitler-groet of het roepen van racistische leuzen de daders onmiddelijk opgepakt worden.

PROTEST!

Vanuit de bewoners werd de behoefte uitgesproken om te protesteren tegen de aanwezigheid van nazi’s in het dorp. “Mijn straat komen ze wat mij betreft niet in” werd er gezegd. Enkele bewoners zijn bereid om hun huis open te stellen voor tegendemonstranten. De vraag werd gesteld “hoe ver kan ik gaan in mijn protest?”. De burgemeester geeft aan dat ze begrip heeft voor creatieve acties. Een bewoner had een LaatZeNietLopen raam-posters bij zich en liet die zien aan de aanwezigen. De burgemeester heeft er alle begrip voor dat die achter de ramen wordt gehangen. Ook andere vormen van actie krijgt haar goedkeuring: “Bedenk je eigen actie, maar houd het De Steeg waardig” verkondigde zij.

CONCLUSIE

De burgemeester sloot de avond af en zei blij zijn te zien dat de mensen rustig bleven, waarop een strijdbare buurtbewoner opmerkte “dat zullen we nog wel eens zien, stille wateren hebben diepe gronden”. En zo is het!

Uiteraard ondersteunt LaatZeNietLopen elke vorm van actie die mensen willen ondernemen. Probeer, ondanks de uitgebreide politie-inzet, de ruimte voor de nazi’s die dag zo klein als mogelijk te maken. Fluit ze uit of ga in discussie, laat zien dat neonazi´s niet welkom zijn! Negeren is geen optie, de NVU zal hoe dan ook aandacht krijgen, door stickers te plakken, interviews te geven, flyers uit te delen, op internet tekeer te gaan en proberen te demonstreren op zaterdag 31 maart.

Tot zaterdag!

Team LaatZeNietLopen

dinsdag 27 maart 2012

Persbericht 27 maart 2012


Neonazi´s de straat op in Rheden, vijf jaar na de begrafenis van de Zwarte Weduwe

LaatZeNietLopen.nl, een internetinitiatief tegen racisme, roept inwoners van Rheden en omgeving op om de ruimte voor de neonazi´s op 31 maart aanstaande zo klein mogelijk te maken en zelf actie te ondernemen tegen de komst van Nederlandse, Belgische en Duitse neonazi´s naar Rheden. Fluit ze uit of ga in discussie, laat zien dat neonazi´s niet welkom zijn! Negeren is geen optie, de NVU zal hoe dan ook aandacht krijgen, door stickers te plakken, interviews te geven, flyers uit te delen, op internet tekeer te gaan en proberen te demonstreren op zaterdag 31 maart.

Het doel van de NVU is met hun demonstratie spanningen tussen bevolkingsgroepen aan te wakkeren. Waar de NVU eerder hetzte tegen migranten, Marokkanen en moslims voerden, nemen ze nu Poolse arbeidsmigranten op de korrel.

Het is echter geen toeval dat de NVU terugkeert naar Rheden. In maart 2007 overleed de NSB-weduwe en goede vriendin van NVU-voorzitter, Florrie Rost van Tonningen. Op 2 juni 2007 hield de NVU een lugubere treurmars in Rheden, van het station naar het graf van de Zwarte Weduwe. Die nazi-mars (met vlaggen uit het Derde Rijk en trommels waarmee de dodenmars werd gespeeld), was een van de eerste openbare, legale verheerlijkingen van het nationaal-socialisme na de Tweede Wereldoorlog. Met wat voor slogans de NVU deze keer ook naar Rheden komt, de herdenking van een NSB-kopstuk blijft onderdeel van de demonstratie.

Zoals Kusters het zelf in 2007 zei bij de begraafplaats in Rheden: "Rost van Tonningen is onze Führer in het Walhalla gaan opzoeken, Heil, Heil, Heil!". Vervolgens legden de neonazi´s een krans met de tekst "Deine Ehre Hieß Treue", een variant op de bekende SS-slogan op het graf van de NSB-weduwe.

Dat uitgerekend zo´n groep neonazi´s in Rheden op 31 maart het nationaal- socialisme komt promoten als oplossing voor problemen (huisvesting- en overlast door Polen) hier en nu in Rheden, is te grof voor woorden. Dat het nationaal-socialisme verwoestende gevolgen heeft gehad voor juist ook Polen is overbodig om te melden. En met de huidige spanningen rond het PVV-meldpunt over Polen is het een grof en provocatief schandaal dat uitgerekend de neonazi´s van de NVU voor het voormalige klooster St Michael aan de Oversteeg in De Steeg, waar Polen zijn gehuisvest, langs gaan lopen.

Protest!

In steden als Apeldoorn, Doetinchem, Bergen op Zoom, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch, Venlo, Enschede en Helmond kwamen de afgelopen jaren honderden mensen op de been om hun woede over de nazi-mars door hun straten te uiten. De NVU mag dan door velen als een marginale groep worden gezien, ze blijven dat enkel door hen met velen de ruimte af te nemen en hen te overstemmen, een weerwoord te geven en een tegengeluid te laten horen.
LaatZeNietLopen is voor het laatste nieuws te volgen via Twitter, Facebook, onze website en Youtube.

Laat ze niet lopen!

info@laatzenietlopen.nl
www.laatzenietlopen.nl
www.twitter.com/laatzenietlopen
www.youtube.com/laatzenietlopen

We zijn ook te vinden op Facebook!
NVU demonstreert in De Steeg

De neonazistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) gaat as zaterdag 31 maart demonstreren in De Steeg (gemeente Rheden), dat is zojuist bekend geworden. De buurtbewoners hebben een brief gekregen waarin staat dat de nazi-mars van 13:00 tot 15:00 uur zal plaatsvinden. De NVU-manifestatie begint op kruispunt Aldenburglaan/Oversteeg en loopt dan over de Godard van Reedelaan, Smidsallee, Ursula van Raesfeltlaan en eindigd bij het veld op de hoek met de Van Aldenburglaan.

Aan de datum en locatie voor de NVU demonstratie kleeft opnieuw nationaal-socialistische symboliek, 5 jaar geleden overleed de NSB Zwarte Weduwe Florrie Rost van Tonningen en werd in Rheden op 30 maart 2007 begraven.

LaatZeNietLopen roept burgers op tot een luid en duidelijk tegenprotest. Verheerlijking van het nazi-gedachtegoed en racisme is ontoelaatbaar.

Meer informatie volgt snel.

Laat ze niet lopen!

donderdag 22 maart 2012

Demonstratie NVU 31 maart; waar?

Update 27/2: Locatie is De Steeg (gem. Rheden), zie: NVU demonstreert in De Steeg

De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) heeft voor 31 maart een demonstratie/manifestatie aangekondigd, maar wil de locatie pas enkele dagen voor de demonstratiedatum prijsgeven. Dit is onderdeel van de nieuwe tactiek van NVU-voorman Kusters, die heeft gezegd samen met de betreffende gemeente en politie de locatie zo lang mogelijk geheim te willen houden zodat tegenstanders geen tijd hebben een tegenprotest te organiseren.

LaatZeNietLopen heeft vervolgens gekeken welke steden voor de NVU een mogelijkheid zouden kunnen zijn en is navraag gaan doen. Verschillende bronnen maakte aannemelijk dat het Enschede zou worden. Bovendien had Kusters na de demonstratie van 28 mei 2011 in Enschede aangegeven ooit terug te komen voor wraak, honderden mensen prostesteerden toen tegen de NVU, wat er voor zorgde dat de route werd ingekort en een aantal spreekpunten werd afgelast. Wij vroegen de gemeente Enschede herhaaldelijk of ze een aanvraag van de NVU voor de 31ste binnen hadden, maar we kregen geen antwoord.
Uiteindelijk besloten we via de media ons vermoeden publiek te maken en de burgemeester tot openheid te dwingen. Dat heeft geholpen; de gemeente heeft inmiddels stellig aangegeven geen demonstratie-aanvraag van de NVU binnen te hebben (zie Tubantia, LZNL is overigens nooit zelf gecontacteerd door de burgemeester of gemeente Enschede).

Dat schept duidelijkheid zou je zeggen, maar de NVU kan nog steeds Enschede voor ogen hebben als locatie. Voor een demonstratie kunnen zij tot 48 uur van te voren een melding maken bij de gemeente. Laten we hopen dat de burgemeester in dat geval direct voor openheid kiest en niet meegaat in de door de NVU gewenste geheimhouding.

In Helmond (NVU demonstratie op 1 oktober 2011) besloot de burgemeester onder één hoedje te spelen met de NVU en pas op het laatste moment de locatie openbaar te maken. Bewoners van de wijk Brouwhuis werden verrast door de nazi-mars en de zeer vergaande maatregelen van de politie en waren woedend op de burgemeester, die later mede door deze toestand zou aftreden.

Het is dus onduidelijk waar de NVU 31 maart haar nazi-optocht zal houden. LaatZeNietLopen blijft nauwlettend de mogelijkheid van Enschede in de gaten houden maar sluit nadrukkelijk andere steden niet uit. We vragen iedereen die aanwijzingen heeft contact met ons op te nemen. En doen een appel aan alle burgemeesters van Nederland om niet mee te gaan in wens van Kusters om de stad of locatie van de NVU-mars geheim te houden.

Laat ze niet lopen!

www.laatzenietlopen.nl
info@laatzenietlopen.nl
facebook.com/laatzenietlopen
twitter.com/laatzenietlopen

maandag 19 maart 2012

Persbericht 19 maart 2012

Neonazi´s op herhaling in Enschede!

Update 27/2: Locatie is De Steeg (gem. Rheden), zie: NVU demonstreert in De Steeg

Update 22/3: Enschede heeft geen melding van NVU binnen: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2012/03/demonstratie-nvu-31-maart-waar-de.html

De Nederlandse Volks-Unie (NVU) heeft voor haar demonstratie van zaterdag 31 maart 2012 vermoedelijk haar oog wederom op Enschede laten vallen. We zeggen vermoedelijk omdat de NVU in samenwerking met de burgemeester van Enschede en de politie Twente dit strikt geheim willen houden na het debacle van de vorige keer.

Voor LaatZeNietLopen (LZNL) zijn er echter voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat Enschede een reële kans maakt op een nieuw bezoek van deze neonazi's.
Niet in de laatste plaats omdat de gemeente Enschede, in tegenstelling tot andere potentiële locaties, ondanks herhaaldelijk verzoek van LZNL om openheid hierover, in alle talen zwijgt over de komst van de NVU. Hiermee negeren ze volstrekt de belangen van de inwoners van Enschede.

Op 28 mei 2011 beleefden de neonazi´s benauwde ogenblikken toen door de massale aanwezigheid van tegen racisme en fascisme protesterende Enschede´ers en andere Twentenaren de route moest worden gewijzigd en ingekort en de NVU in recordtijd weer uit Enschede vertrokken was. Voorzitter Kusters van de NVU diende een klacht in bij de politie Twente, maar dat werd niks. De NVU wil nu wraak en zal tot de tanden gemotiveerd opnieuw proberen hun mars door woonwijken in Enschede te houden.

Protest tegen de NVU demonstratie op 28 mei 2011 in Enschede
NVU nazi-mars op de Deurningerstraat in Enschede (28 mei 2011). Foto: Lars Smook
 Dat de burgemeester en politie dit geheim houden is onaanvaardbaar. Inwoners van Enschede, en zeker de bewoners van de straten en wijken waar de NVU doorheen gaat marcheren moeten geïnformeerd worden en de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken en/of te protesteren. Daarnaast is het leed niet te overzien als bewoners plots, als een overal, te maken krijgen met groepen neonazi´s in hun straten op zaterdag 31 maart. Burgemeester en politie van Enschede zweren samen met de NVU en gaan mee in de totale provocatie van de neonazi´s om op zaterdag 31 maart Enschede op stelten te zetten met hun overvaltactiek.

Wij roepen alle inwoners van Enschede op om hun burgemeester te dwingen openheid van zaken te geven, hun gekozen raadsleden aan het werk te zetten en hun favoriete media in te zetten om informatie los te krijgen!

LaatZeNietLopen

Kijk voor een artikel over wat de NVU doet tussen demonstraties door op www.laatzenietlopen.nl

dinsdag 13 maart 2012

De Nederlandse Volks-Unie op weg naar 31 maart 2012

Wat doet de Nederlandse Volks-Unie eigenlijk tussen hun demonstraties door? Sinds de historisch lage opkomst in Helmond op de demonstratie van 1 oktober 2011 zijn er de nodige ruzies uitgebroken. Dit artikel geeft een kijkje in de extreemrechtse keuken.

Beoogd partij-secretaris en kringleider Olav Schollaardt is door partijvoorzitter Constant Kusters de tent uitgewerkt. Schollaardt ging op 1 oktober met een groep jonge neonazi´s in Hamm (Duitsland) demonstreren in plaats van naar Helmond af te reizen. Kusters noemt Schollaardt laf en verwijt hem "de loopgraaf uit te vluchten omdat er te weinig soldaten in zitten". Olav Schollaardt zelf zou zich hebben teruggetrokken omdat het "net zou voelen alsof ik het roer van de titanic over zou nemen nadat het de ijsberg had geraakt". Kusters trapt nog even na en roept dat Schollaardt in 1996 (sic) "belastende verklaringen over kameraden" heeft afgelegd. Sindsdien vertrouwt Kusters Schollaardt niet meer. Schollaardt heeft inmiddels zijn eigen plan getrokken en een eigen groep opgericht. De NVU benoemt daarop Peter van Egmond (ook bestuurslid van de op dit moment inactieve Nederlandse Volks Beweging) tot partijsecretaris.

Ook het Netwerk Nationale Socialisten hebben kritiek op de demonstratie-vorm van de Nederlandse Volks-Unie, die zij desondanks vorig jaar kopieerden in Den Haag. Uit een discussiedag van dat Netwerk op 15 oktober 2011 komt het volgende: "De aanpak van demonstraties moet veranderen. De meeste demonstraties hebben weinig nut door de strenge repressie en omdat niet alle mogelijkheden ten volle benut worden. Zo moet er meer contact met het volk gelegd worden en moeten demonstranten de discipline meer in acht gaan houden. Ook moet er meer geïnvesteerd gaan worden in informatievoorziening (bijvoorbeeld dmv folders en infodagen) naar binnen en naar buiten toe aangaande de thematiek van de betreffende demonstratie. Een kameraad merkte op;"Als het ware vallen we die dag(en) een (willekeurige) stad binnen zonder enige vorm van informatie, houden we deze enkele uren "bezet" en vertrekken we weer. Zonder dat mensen er enige kennis over hebben of aan over houden"."

Op 15 oktober 2011 heeft de NVU een `besloten ledencongres´ gehouden, zoals eigenlijk alles behalve demonstraties clandestien plaatsvinden. Barbecues, herdenkingen van de dood van Adolf Hitler, vieringen van de verjaardag van Adolf Hitler, herdenkingen van de `Putsch van Munchen´, allemaal ondergronds. De voorzitter werd met Noord-Koreaanse cijfers herkozen en aangewezen als enige en absolute perswoordvoerder.

Op het forum Stormfront, feitelijk het NVU-ledenforum, is ook kritiek op de strategie en organisatievorm van de NVU: "De NVU democratisch en transparant? Waarom word er door U dan zo moeilijk gedaan over het ledenaantal? Besteding van inkomsten ed? En waarom bent U de enige die met bv de pers MAG spreken? Klinkt niet bepaald democratisch maar meer dictoriaal." De `U´ in dit verhaal is uiteraard Constant Kusters. Als er nog meer (privé-)kritiek op Kusters komt, onthult hij, zoals wel vaker, een aantal namen van gebruikers van het nazistische forum.

Begin november ontstaat er dan onrust in Oss als de NVU aankondigt met Johnboy Willemse uit Ravenstein aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 te gaan meedoen. In 2006 haalde ze daar 1% van de stemmen. Verslaggever Dan Wildeman uit Oss schreef op zijn blog: "Waarom zou het uitgerekend in Oss dit keer wel lukken? Daar denkt Kusters het antwoord wel op te weten: "Iedere gemeente heeft z´n eigen problemen. En ook in Oss zijn er problemen met buitenlanders", orakelde hij tegen het weekblad. Gek. Merk ik nooit wat van. De enige problemen met buitenlanders waar ik wel eens van hoor, zijn de problemen die buitenlanders ondervinden van vervelende Lonsdale-jongeren. Vooral in Ravenstein. Da's vast geen toeval."

Rond dezelfde tijd maakt de Commissie Gelijke Behandeling bekend dat Patrick de Bruin, de beruchte querulant, NVU- en Voorpostlid, `bruin´ zaaddonor, ex- meesterspammer enzovoort in het gelijk wordt gesteld waar onder andere de SNS- bank en de FNV de Bruin hebben willen weren als lid vanwege zijn NVU- lidmaatschap en politieke opvattingen. Kusters jubelt de besluiten van de CGB toe (voor het eerst in zijn leven, want de CGB is natuurlijk een gruwel in de ogen van de NVU, met haar gelijkheidsbeginsel) en sluit `partijgenoot en kameraad´ Patrick de Bruin in de armen. Opvallend, want in september van datzelfde jaar werd de Bruin opgepakt wegens verdenking van wiethandel en moest Kusters zich in allerlei bochten wringen om zich maar vooral te distantiëren van `drugsdealers- en gebruikers´ in de Nederlandse Volks-Unie. De zaak van de wiethandel ligt nog bij het Openbaar Ministerie in Arnhem overigens. Wat nu eigenlijk de bedoeling is van al die bezwaarschriften van de Bruin bij het CGB blijft onduidelijk: gaat-ie nu daadwerkelijk bij de FNV actief worden? Opent-ie een rekening bij de SNS?

Overigens wilde de Bruin in Veenendaal ook lid worden van een schietvereniging. Ook daar oordeelde het CGB dat er sprake was van onderscheid op basis van politieke gezindheid. De combinatie extreemrechts en schietvereniging zorgt hopelijk voor oplettendheid in Veenendaal!

Eens in de zoveel tijd klimt de NVU-voorzitter in de pen en schrijft-ie een brief aan de Tweede Kamer. Zo ook in november. Volgens de NVU moeten de leegrakende asielzoekerscentra in Nederland worden gevuld met `blanke Zuid-afrikaners´. Deze `Volksgenoten´ zoals de NVU hen noemt, zijn hun leven niet meer zeker in Zuid- Afrika en verdienen dat "Nederlanders, jong en oud, als één Volk achter de Boeren van Zuid Afrika gaan staan!"

Als halverwege november de aandacht voor de moorden van de Duitse Nationaalsozialistischen Untergrund (NSU) ook in Nederland toeneemt interviewt EenVandaag Kusters:
http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/39064/duitsland_in_ban_van_rechts_extremistische_moorden

Kusters zegt dat de Duitse justitie zich moet richten op de daders en dat het belachelijk is de NPD te verbieden. Hij zegt de NPD daar al over gesproken te hebben. Verder noemt-ie Merkel `een gewone CDU-politicus´, maar ze is toch echt Bondskanselier van Duitsland. Overigens zou het aardig zijn geweest als de interviewer Kusters had gevraagd naar de vervolging die Kusters boven het hoofd hangt in Duitsland, omdat-ie op een toespraak op een demonstratie in Bad Nenndorf in 2008 antisemitische opmerkingen had gemaakt en pleitte voor een aanval van Iran op Israel en en passant Merkel `een porno-actrice´ had genoemd. Sindsdien laat Kusters zijn neus niet meer zien in zijn beoogde Heimat.

Eind december komt de Nederlandse Volks-Unie nog even voorbij in het jaaroverzicht van RTV-Oost in Twente, waar wordt teruggekeken op de demonstratie in Enschede in mei van 2011.

Begin februari wordt dan ex-NVU´er en Hitlerlook-a-like Stefan Wijkamp door de rechtbank in Groningen vrijgesproken. In augustus 2009 werd Wijkamp gearresteerd bij een barbecue met allerlei Blood & Honour-figuren. Hij zou een bevel van de politie om zich te verwijderen niet hebben opgevolgd. Volgens de rechtbank had de burgemeester het noodbevel nooit mogen uitvaardigen en dwingt de gemeente Oldambt tot het betalen van een dikke tweeeneenhalfduizend euro aan Wijkamp. Kusters wordt natuurlijk door journalisten gebeld of-ie het nummer van Wijkamp heeft en Kusters schrijft daarover een heuse persverklaring, waarin hij het Wijkamp kwalijk neemt dat-ie op `een grote historische persoonlijkheid´ lijkt. Kusters droeg zelf overigens in de jaren negentig ook een snorretje en haardracht a la Adolf Hitler, maar goed dat terzijde.

Eind februari begint dan een korte nieuwshype over neonazi´s in Purmerend die de stad zouden volplakken met stickers van de Nederlandse Volks-Unie en leuzen zouden spuiten als `National Sozialismus Jetzt!´. Twee van hen, Mike Brand en Robert-Jan Koelewaard, werden na de moordaanslagen van de Noor Breivik in julie vorig jaar opgepakt omdat ze op internet met wapens poseerden. Dat blijken uiteindelijk nepwapens te zijn, maar volgens het Openbaar Ministerie zijn het `indicatiewapens´, die zo goed lijken dat het bezit daarvan wel degelijk strafbaar is. Het OM beraadt zich nog over vervolging van Brand en Koelewaard.

De NVU laat dan begin maart weten in 2014 aan gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend te willen meedoen en kondigt ook een demonstratie aan onder het motto `Vrijheid van meningsuiting, ook voor volksnationalisten. En stop demonisering en criminalisering door het anti-discriminatiebureau die aan het subsidie-infuus ligt.´ Een hele mondvol inderdaad. De publiciteit rond de NVU in Purmerend eindigt voorlopig met een bezoek van een verslaggever van PowNed aan Kusters. http://www.geenstijl.tv/2012/03/tom_staal_doet_een_dagje_nvu_i.html

Waar de demonstratie van 31 maart 2012 gaat plaatsvinden is vooralsnog onbekend. Kusters houdt de locatie, in samenspraak met politie en burgemeester, zo lang mogelijk geheim. Dit gaat betekenen dat een stad en een wijk in die stad plots overvallen gaat worden door een groep demonstrerende neonazi´s! Help ons dit schimmenspel te doorbreken en broodnodig en volkomen legitiem verzet tegen racisme en fascisme te organiseren! Iedereen heeft recht geluid tegen de NVU te laten horen!

Team LaatZeNietLopen