vrijdag 31 augustus 2012

Vonnis Kusters: Onderzoek moet worden hervat

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 08/720688-12

Datum vonnis: 28 augustus 2012

Tussenvonnis van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

Constant Kusters uit Arnhem

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 augustus 2012. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. G. Dankers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. B.J. Schadd, advocaat te Arnhem, naar voren is gebracht. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest en moet worden hervat.

2. Nader onderzoek
De rechtbank acht het noodzakelijk dat de volgende stukken aan het dossier worden
toegevoegd:

- het in het kader van een rechtshulpverzoek te verwachten proces-verbaal van verhoor van medeverdachte Axel Reitz  in Duitsland;

- het op pagina 3 van het proces-verbaal van bevindingen van B.J. Nieland van 10 juli 2012 (PL05CB 2011063908-8) genoemde proces-verbaal van de Duitse tekst van de speech van Reitz, maar in elk geval een proces-verbaal van de gehele tekst;

- een door een be√ędigd tolk/vertaalster opgemaakte integrale vertaling in de Nederlandse taal van de speech van ‘de Hitler van Keulen’;

- de in de aangifte genoemde en daarbij gevoegde maar niet in het dossier aanwezige beelden geluidsopnames van de demonstatie;

- twee ontbrekende pagina’s van het niet doorgenummerde proces-verbaal van politie, te weten de tweede en derde pagina, zoals die inmiddels aan het dossier zijn toegevoegd.

3. Schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

De rechtbank zal het onderzoek ter terechtzitting in verband hiermee heropenen en daarna schorsen tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip.

 
4. De beslissing

De rechtbank:

heropening onderzoek ter terechtzitting

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

nader onderzoek

- bepaalt dat de officier van justitie de hiervoor onder 2 genoemde stukken aan het dossier toevoegt en stelt het dossier daartoe in handen van de officier van justitie;

schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

- schorst het onderzoek tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip;

- beveelt de oproeping van verdachte voor die zitting en verzoekt de kennisgeving van die zittingsdatum aan zijn raadsman.

Dit vonnis is gewezen door mr. Bloebaum, voorzitter, mr. Vermeulen en mr. Ellenbroek, rechters, in tegenwoordigheid van Groot, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2012.