maandag 14 maart 2016

Update: acties tegen racistische demonstratie 19 maart in Utrecht gaan door!


[English translation below]

Op zaterdag 19 maart 2016 zal er in Utrecht een demonstratie plaatsvinden tegen de komst van vluchtelingen, gesteund door het racistische en islamofobe Pegida. Eerder steunde DTG het protest, maar deze extreem-rechtse actiegroep hief zichzelf afgelopen week op na onenigheid en geweld tegen een 'overloper'. DTG maakte direct een doorstart onder de naam Nederlands Verbond: deze club is direct betrokken bij de organisatie van de demonstratie van zaterdag. Laat Ze Niet Lopen zet haar oproep tot tegenacties dan ook gewoon door: kom a.s. zaterdag naar Utrecht en laat je horen tegen racisme en haat, onder welke naam het zich ook verschuilt!

Afgelopen week barstte de bom bij de extreem-rechtse organisatie DTG ('Demonstranten Tegen Gemeenten'). De organisatie was al tijden in opspraak vanwege haar innige banden met neo-nazistische groeperingen zoals de NVU en Blood&Honour, en nadat er bij een 'overloper' de voordeur werd ingetrapt, waarna enkele DTG'ers dagenlang vastzaten, werd de stekker er uitgetrokken. De doorstart 'Nederlands Verbond' blijkt echter voor een groot deel uit dezelfde personen te bestaan. Ook de mensen direct betrokken bij het protest in Utrecht zijn nog dezelfde als voorheen. Zij hebben directe banden met georganiseerd extreem-rechts: Zo is Dennis de Vries actief bij onder andere Voorpost en Identitair Verzet, en stond Etienne van Basten in 1999/2000 kandidaat voor de extreem-rechtse partij van Wim Vreeswijk, Nederlands Blok.Pegida houdt zich in alle commotie de afgelopen dagen zo stilletjes mogelijk, maar keer op keer blijkt dat Pegida-demonstranten allerlei acties tegen AZC's en vluchtelingen in heel Nederland aflopen. Ook nu valt te verwachten dat de extreem-rechtse achterban van Pegida naar Utrecht zullen komen, net zoals enkelen afgelopen weekend naar Amsterdam reisden om daar een protest van de neonazi-partij de NVU te ondersteunen.

Organisaties als Pegida en Nederlands Verbond parasiteren op lokaal protest tegen de komst van vluchtelingen. De organisaties blijken er veel radicalere intenties op na te houden dan dat ze aan het brede publiek willen laten blijken. In het alsmaar verrechtsende politieke klimaat in Nederland, waar verzet tegen de komst van vluchtelingen steeds radicalere en racistischere uitingen krijgt, is het een gevaarlijke ontwikkeling dat organisaties als Nederlands Verbond en Pegida openlijk de ruimte krijgen om hun verwerpelijke gedachtegoed te verspreiden en te rekruteren.

Laat Ze Niet Lopen, een initiatief tegen racisme, roept je daarom ook op om je te verzetten tegen Pegida en Nederlands Verbond en zelf actie te ondernemen tegen de komst van rechts-extremistische actievoerders. Organiseer jezelf en je vrienden, fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn! Negeren is geen optie, extreem-rechtse actievoerders zullen hoe dan ook aandacht krijgen en hun racistische gedachtegoed proberen te verspreiden. Ze misbruiken de vrijheid van meningsuiting voor het creëren van een vrijplaats voor de verheerlijking van racisme en islamofobie. Die vrijheid is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren. Eerdere demonstraties van Pegida zijn door toedoen van tegenacties altijd vrij beperkt gebleven. Het is aan ons om samen de druk op de ketel te houden en de ruimte voor Pegida en haar extreem-rechtse achterban zo klein mogelijk te houden!

Op dit moment zegt de organisatie om 12:30 te gaan verzamelen op het Neude. Omdat de ervaring leert dat de locatie en tijd van dit soort demonstraties op het laatste moment nog kan veranderen is het verstandig om www.laatzenietlopen.nl de komende dagen in de gaten te houden. Ook kan je Laat Ze Niet Lopen volgen op Twitter en Facebook. In de aanloop naar, en op de dag van het tegenprotest voorzien wij in de laatste informatie, kaartjes van de omgeving en infostructuur.


Kom 19 maart in actie en stop de opmars van extreem-rechts!

Laat Ze Niet Lopen!


[English] Actions against racist demonstration march 19th in Utrecht will go ahead!

On Saturday March 19th 2016 there will be a demonstration against refugees in Utrecht, supported by Pegida (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West), a racist and islamophobic organization. Previously, DTG supported this event as well, but this extreme-right group ceased to exist after last week when there was friction within DTG and members used violence towards a ‘traitor’/’quitter’. Members of DTG now continue as Nederlands Verbond: this group is directly involved with the organization of Saturday’s demonstration. Laat Ze Niet Lopen therefore continues its call for resistance: come to Utrecht this Saturday and let your voice be heard against racism and hate!

Last week there was an implosion within extreme-right DTG (‘Demonstrators Against Muncipalities’). The organization was already discussed earlier because of its close alliances with nazi groups such as NVU and Blood&Honour. After the door of a ‘traitor’/’quitter’ was kicked in, which led to the imprisonment of several DTG members, the group ceased to exist. The restarted ‘Nederlands Verbond’ actually includes mostly former DTG members. Also the people that were directly involved with protests in Utrecht are the same. They have alliances with organized extreme-right organizations: Dennis de Vries is actively involved with Voorpost and Identitair Verzet. Etienne van Basten was a candidate for the extreme-right party by Wim Vreeswijk, Nederlands Blok, in 1999/2000.

Pegida is keeping quiet during the commotion of last week’s events within DTG, but time after time Pegida-demonstrators are supporting actions against refugees and asylum seekers in the Netherlands. Again it is expected that extreme-right associates of Pegida will come to Utrecht, similar to last weekend’s events in Amsterdam where some of them traveled there to support a protest by the neonazi group NVU.

Organizations like Pegida and Nederlands Verbond parasitize on locally organized protests against refugees and asylum seekers. The organizations seem to embody more radicalized views than they generally show the larger public. The current political climate of the Netherlands, which is becoming more right-winged, also shows an increasing level of racism and radicalization resistance against refugees. Therefore it is a dangerous development that organizations like Nederlands Verbond and Pegida can spread their awful ideas and recruit in public spaces.

This is why Laat Ze Niet Lopen, an initiative against racism, is calling out for resistance against Pegida and Nederlands Verbond: rise against them by taking action against these extreme-right people. Organize yourself and your friends! Chant, whistle, shout, block, show them that they are not welcome in Utrecht! Ignoring is not an option, extreme-right people will keep on trying to get attention and spread their racist ideas. They are abusing the freedom of speech to create a space where they can glorify racism and islamophobia. This freedom is nothing but a facade for the intimidation of the city where they have their demonstrations. Previous demonstrations by Pegida have remained limited because of counter-demonstrations. It is our task to keep on reducing the space Pegida and their extreme-right associates get!

At this point the organization says to gather at 12:30 at Neude. However, like before the time and location of this demonstration can still change last minute. Please keep on checking www.laatzenietlopen.nl in the next couple of days. You can also follow Laat Ze Niet Lopen on Twitter and Facebook. In the days prior to this (counter-) demonstration and on Saturday itself, we will provide the latest updates, maps and support information.

Take action on March 19 and stop the rise of extreme-right!

Laat Ze Niet Lopen!