vrijdag 15 april 2016

Klachten politieoptreden tijdens Pegida-demonstratie Den Haag


[English below]

Tijdens de racistische demonstratie van Pegida in Den Haag op zondag 10 april 2016 heeft de Haagse politie 54 mensen op of langs de route opgepakt. Het lijkt erop dat de politie preventief tegendemonstranten heeft willen arresteren. Dit is een volstrekt ontoelaatbare inperking van het demonstratierecht. In overleg met onze advocaat Ineke van den Brû
le willen wij klachten over dit politieoptreden verzamelen, om deze vervolgens gezamenlijk in te dienen.

Wij roepen iedereen die op 10 april 2016 in Den Haag is opgepakt of op andere wijze met de politie in aanraking is gekomen op om onderstaand klachtenformulier in te vullen en op te sturen naar
klachtenpolitieoptreden@riseup.net. We kunnen je dan adviseren over vervolgstappen en houden je tevens op de hoogte van het verloop van de klachtenprocedure.


Voor zover wij nu weten heeft de politie in veel gevallen aangegeven dat de arrestaties waren verricht op grond van artikel 2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Volgens dit artikel is het
'verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.' Dit artikel is echter niet van toepassing bij betogingen. Daarnaast is ongeveer de helft van de 54 personen niet op de openbare weg, maar binnen in een pand aangehouden, waarop dit wetsartikel wederom niet van toepassing is. Behalve dat het erg vervelend is om (zonder geldige reden) te worden opgepakt wordt het recht op betoging hiermee op ontoelaatbare wijze ingeperkt. Daarnaast zijn niet alleen mensen met een 'links uiterlijk' opgepakt, maar ook enkele toevallige voorbijgangers waren de pineut. Helaas komt het in Den Haag keer op keer voor dat mensen in het kader van een demonstratie onrechtmatig worden gearresteerd. Die zaken worden later veelal geseponeerd. Inmiddels heeft de Haagse Stadspartij schriftelijke vragen gesteld over het politieoptreden van afgelopen zondag.


Deze herhaalde handelswijze duidt op het bestaan van bewust repressief beleid ten aanzien van demonstranten. Wij vinden dit beleid volstrekt onacceptabel en wij eisen dat hier verandering in komt. Vul daarom het klachtenformulier in en stuur het op naar
klachtenpolitieoptreden@riseup.net. Helaas is het niet mogelijk om de klacht anoniem bij de politie in te dienen.

Mocht je later een boete of strafbeschikking binnen krijgen adviseren wij die niet te betalen en die voor de rechter te laten komen. Tegen een strafbeschikking moet binnen twee weken verzet worden aangetekend. Je kunt hiervoor contact opnemen met de advocaat (i.vandenbrule@prinsegracht53.nl). Zij kan het verzet voor/namens jou instellen. Zorg er wel voor dat zij de strafbeschikking zodra je deze ontvangt meteen krijgt zodat de 14-dagen termijn niet verstrijkt. Het is verstandig om met ons contact op te nemen zodat wij er een gezamenlijke zaak van kunnen maken.

Wij verzamelen de klachten in overleg met onze advocaat Ineke van den Brûle. Van den Brûle is advocaat in Den Haag bij advocatenkantoor Prinsegracht 53. Mede op haar verzoek startte de Nationale ombudsman in 2007 een onderzoek naar het Demonstratierecht in Den Haag dat uitmondde in het rapport 'Demonstreren staat vrij'. In 2014 werkte zij mee aan een onderzoek van de Nationale ombudsman naar politiegeweld in de Haagse Schilderswijk.

Voor het opstellen van de klacht vragen wij je onderstaand formulier te gebruiken. Je kunt het formulier ook hier downloaden.

Persoonlijke gegevens


-
Naam + voorletter(s):

- Geboortedatum:
-
BSN:

- Adres:
-
E-mail adres:

- Telefoonnummer:

Probeer de volgende vragen zo exact en helder mogelijk te beantwoorden.
1. Waar en hoe laat ben je precies opgepakt?
2. Heb je namen of nummers van de betrokken agenten? Zo niet, geef dan een omschrijving.
3. Hebben zij zich kenbaar gemaakt als agent?
4. Heeft de politie je toen verteld op grond waarvan je bent gearresteerd?
4a. Zo nee, is dit later alsnog verteld?
4b. Wat was de reden van de arrestatie volgens de politie?
5. Ben je vooraf gevorderd om de plek te verlaten? Zo ja, heb je deze vordering opgevolgd?
6. Hoe ben je tijdens de arrestatie behandeld?
7. Hoe ben je in de arrestantenbus behandeld? Hoe lang zat je in de bus en onder welke omstandigheden?
8. Hoe ben je tijdens het verhoor behandeld? Ben je daarbij op je rechten gewezen? Heb je om bijstand van een advocaat gevraagd? Hoe werd daarop gereageerd? Heb je een verklaring afgelegd? (zo ja, korte samenvatting noteren svp).
9. Hoe laat kwam je op het politiebureau aan? En hoe laat ben je vrijgelaten?
10. Heeft de politie je bij de vrijlating iets meegegeven? Bijvoorbeeld een dagvaarding of een strafbeschikking.
11. Heb je mentaal dan wel fysiek iets aan de arrestatie overgehouden?
12. Heb je verder nog iets op te merken?
Een andere vervelende ervaring met de politie
13. Ben je op een andere manier in aanraking gekomen met de politie, bijvoorbeeld door ID-controles of ben je gevorderd een plek te verlaten, omschrijf dan zo precies mogelijk je ervaringen.
14. Heb je namen of nummers van de betrokken agenten? Zo niet, geef dan een omschrijving.
15. Hebben zij zich kenbaar gemaakt als agent?

[English]Complaints against police actions during Pegida demonstration in The Hague

During the racist demonstration of Pegida in The Hague on Sunday April 10, 2016, the police arrested 54 people on or along the route. It seems like the police wanted to preemptively arrest counter protesters. This is an unacceptable violation of the right to demonstrate. Together with our lawyer Ineke van den Brûle we would like to collect complaints about the police actions, so we can collectively present them to the police.

We call everyone that got arrested in The Hague on April 10, 2016, or in another way got in contact with the police, to fill in the form below and send it to klachtenpolitieoptreden@riseup.net. We will advise you about further steps and will keep you up to date about the procedure.

As far as we know at this point, article 2.1 of the general local regulation (APV) formed the basis of many arrests. According to this article, you are not allowed to take part in a gathering on public streets, unnecessarily impose or cause disorder through provocative behavior. However, this article does not apply in the case of demonstrations. Furthermore, many people got arrested inside a building, not in a public space, which again means that the article does not apply. Getting arrested (without a valid reason) is not only really uncomfortable, the right to demonstrate is also restricted in an unacceptable way. Besides, not only people with a 'leftist appearance', but also people who accidentally happened to be in the wrong place at the wrong time got arrested. Unfortunately, in The Hague it happens again and again that people unlawfully get arrested in the context of a demonstration. Most of these cases get dismissed later on. The Haagse Stadspartij (Hague City Party) has already filed written questions to the city council about the police actions of last Sunday.

The actions of the police indicate a conscious repressive policy in relation to protesters. We think this policy is completely unacceptable and we demand change. Therefore, we ask you to fill in the complaints form and send it to klachtenpolitieoptreden@riseup.net. Unfortunately, it is not possible to anonymously present a complaint to the police.

If you get a fine or a so called 'strafbeschikking', we advise you not to pay it and let it come in front of a judge. In case of a 'strafbeschikking', you only have two weeks to object. You can contact the lawyer (I.vandenbrule@prinsegracht53.nl) so she can do this for you. Make sure she gets the 'strafbeschikking' immediately when you receive it, so the deadline won't expire.

We are collecting the complaints together with our lawyer Ineke van den Brûle. Van den Brûle is a lawyer in The Hague at the law firm Prinsegracht 53. Partly on her request, the National ombudsman in 2007 started an investigation into the right to demonstrate in The Hague, which ended in the report 'Demonstreren staat vrij'. In 2014 she helped the National Ombudsman with an investigation into police violence in the Schilderswijk in The Hague.

To formulate the complaint we ask you to use the form below. You can also download it here.


Personal information

- Name + initials:
- Date of birth:
- BSN:
- Address:
- E-mail:
- Telephone Number:

Try to answer the following questions as precisely and clearly as possible.

1. Where and at what time did you get arrested?

2. Do you have names or badge numbers of the officers concerned? If not, please give a description.

3. Did they tell you they are a police officer?

4. Did the police at that moment tell you why you got arrested?
4a
.If not, did they tell you later?
4b. What was the reason for the arrest according to the police?

5. Before the arrest, were you asked to leave a certain place? If so, did you follow this order?

6. How were you treated during the arrest?

7. How were you treated in the bus? How long were you in this bus and under what conditions?

8. How were you treated during the hearing? Did the police highlight your rights? Did you ask for a lawyer? How did the police respond to this request? Did you tell the police anything? If so, please make a short summary.
9. At what time did you arrive at the police station? And at what time were you released?

10. Did the police give you anything when you left?

11. Are you left with any physical or mental damage because of the arrest?

12. Do you have anything else to note?

Other unpleasant experiences with the police.

13. Did you come in contact with the police in another way, for example because of ID-checks or were you ordered to leave a particular place, describe as precisely as possible what happened.

14. Do you have names or numbers of the officers concerned? If not, please give a description.

15. Did they tell you they are a police officer?