vrijdag 16 juni 2017

Updates NoHoGeSa aanstaande zondag in Enschede

[Deutsch unten]
[English below]

Gisteren heeft de gemeente Enschede, onder druk van de antifascistische mobilisatie, een algeheel demonstratieverbod afgekondigd voor aanstaande zondag. Ondanks dit verbod roepen neo-nazi's samen met de leiding van Pegida nog steeds op om zondag naar Enschede af te reizen, om nu om 13:00 op de Oude Markt te verzamelen. Wij kunnen er niet op vertrouwen dat de gemeente en politie een samenkomst van Duitse en Nederlandse neo-nazi's zal tegenhouden. Wij blijven de situatie daarom in de gaten houden en roepen dan ook nog steeds op om zondag naar Enschede te komen om zo nodig in verweer te komen tegen extreem-rechts.

Wel betekent het verbod dat de demonstratie “Stop de internationale nazi demonstratie in Enschede“ die om 12:00 zou starten niet door gaat. Pegida-leider Edwin Wagensveld riep gisteren middels een Duitstalig filmpje op Facebook zijn achterban op om toch naar Enschede te komen, als een soort Project X. Wagensveld roept nu niet op voor 14:00 op het Polaroid-terrein, maar om 13:00 op de Oude Markt. Wel gaf hij aan dat Kategorie C niet komt dat de sprekers van Britain First ook hebben afgehaakt. Veel rechts-extremisten geven aan dat ze aan de oproep gehoor gaan geven.Zorg daarom dat je aanstaande zondag 18 juni op tijd in het centrum van Enschede bent en laat zien dat extreem-rechtse actievoerders niet welkom zijn. Wees voorzichtig en let op elkaar: uiteraard kunnen er groepen nazi's en Pegida aanhangers rondlopen. Ook heeft de politie aangegeven dat ze eventuele 'actievoerders' terug willen sturen, en dat ze de mogelijkheid hebben om mensen preventief te fouilleren. Organiseer jezelf en je vrienden of sluit je ter plekke aan, wees creatief, wees voorbereid en kom in actie!

Infostructuur – Infolijn, Twitter en website

Laat Ze Niet Lopen zal gedurende de gehele dag de situatie in Enschede monitoren en info verschaffen. Denk hierbij aan locaties van rechts-extremisten, eventuele arrestaties en politiebewegingen. Via een infolijn, via Twitter en via een tijdslijn op www.laatzenietlopen.nl houden we je up-to-date. De infolijn is te bereiken via 06 8790 7071. Heb je zondag belangrijke informatie over extreem-rechtse actievoerders, politie-optreden, etc, sms/bel dit dan door naar de infolijn. Bel ook als je zelf informatie nodig hebt. Ook houden wij de ontwikkelingen bij middels een tijdlijn op Twitter. Twitter je zelf ook? Gebruik die dag dan hashtag #LZNL in al je berichten.

Actiekaart
Ook voor dit protest is er een actiekaart van de omgeving beschikbaar. De actiekaart is voorzien van een grid, maak hier gebruik van als je communiceert met de infolijn. Gebeurtenissen op de dag van het tegenprotest zullen worden voorzien van een grid-locatie. Klik op de actiekaart hiernaast om deze te vergroten en te downloaden, zodat je de kaart zelf alvast kan printen of opslaan op je telefoon.


Arrestantengroep en advocaat

Bij een protestactie kan het altijd gebeuren dat er mensen worden gearresteerd. Daarom staat er gedurende de dag een arrestantengroep (AG) en een advocaat paraat om alle deelnemers juridisch te ondersteunen in geval van arrestaties. De AG is bereikbaar op 06 1693 3198.

De advocaat die zondag paraat staat is Willem Jebbink
. Bel de AG ook als je iemand opgepakt ziet worden, noem dan geen namen maar geef een duidelijke omschrijving van uiterlijk en locatie. Mocht je zelf de pineut zijn, leg dan geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook! Teken ook niks, met in het bijzonder geen strafbeschikking. Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden. Wordt je onverhoopt langer dan 6 uur vastgehouden en wil je met een advocaat praten, vraag dan naar Willem Jebbink. Neem als je weer vrij komt direct contact op met de AG, dan weten ze dat je vrij bent en kunnen ze je voorlichten. Meer info van en over de arrestantengroep vind je hier.
Kom 18 juni naar Enschede en kom in actie! Stop de internationale nazidemonstratie, Laat Ze Niet Lopen!
[Deutsch]

UPDATES NOHOGESA DIESEN SONNTAG IN ENSCHEDE

Gestern hat die Verwaltung von Enschede unter Druck von antifaschistischer Mobilisierung ein allgemeines Demonstrationsverbot für diesen Sonntag angekündigt. Trotz dieses Verbots rufen Neonazis zusammen mit der Führung von Pegida immer noch dazu auf, am Sonntag nach Enschede zu Reisen um sich um 13:00 auf dem alten Marktplatz (Oude Markt) zu versammeln. Wir können nicht darauf vertrauen, dass Stadt und Polizei die Versammlung von deutschen und niederländischen Neonazis stoppen werden. Wir verfolgen die Situation deshalb sehr geau und rufen weiterhin dazu auf, am Sonntag nach Enschede zu kommen und wenn nötig Widerstand gegen extrem rechts zu leisten.

Das Demonstrationsverbot bedeutet, dass die Demonstration „Stopp die internationale Nazidemonstration“, die um 12:00 starten sollte, nicht stattfinden wird. Pegida Wortführer Edwin Wagensveld rief gestern in einem deutschsprachigen Film auf Facebook seine Unterstützer dazu auf als „Project X“ nach Enschede zu kommen. Wagensveld ruft jetzt nicht mehr auf für 14:00 auf dem Polaroid Gelände auf, sondern für 13:00 auf dem Oude Markt. Er gab an, dass Kategorie C nicht kommen und dass auch die Sprecher*innen von Britain First abgesagt haben. Viele Rechte werden diesem Aufruf trotzdem folgen.

Sorgt darum am Sonntag, den 18. Juni dafür, dass ihr rechtzeitig im Zentrum von Enschede seid und kundtut, dass extrem rechte Aktivist*innen nicht willkommen sind. Seid wachsam und passt aufeinander auf. Es können kleine Gruppen von Nazis und Pegida-Anhängern durch die Stadt laufen. Die Polizei hat angegeben, dass sie Menschen, die sie für Aktivist*innen hält, zurück schickt und auch präventiv Menschen in Gewahrsam nehmen wird. Organisiert euch und eure Freund*innen oder schließt euch uns vor Ort an, seid kreativ, seid vorbereitet und werdet aktiv!

Infostruktur, Infotelefon, Twitter und Website
Laat Ze Niet Lopen (Lasst sie nicht laufen) wird den ganzen Tag in Enschede die Situation beobachten und Informationen verteilen. Es werden laufend Information gesammelt und veröffentlicht, die zum Beispiel die Position von Rechten, Festnahmen und Polizeibewegungen betreffen. Wir halten euch über ein Infotelefon, Twitter und einen Live-Ticker auf www.laatzenietlopen.nl auf dem Laufenden. Das Infotelefon ist unter der Nummer +31 6 8790 7071
erreichbar. Wenn ihr am Sonntag wichtige Informationen über rechte Aktivitäten, Polizeiauftreten habt, ruft uns an oder schreibt uns eine SMS. Ruft auch an, wenn ihr Informationen braucht. Wir werden auch einen News-Ticker auf Twitter benutzen. Twitterst du auch? Benutze den Hashtag #LZNL in deinen Tweets.

Aktionskarte

Auch für diesen Tag gibt es eine Aktionskarte von der Umgebung. Die Aktionskarte ist mit einem Raster versehen. Benutzt es, um Positionen durchzugeben, wenn ihr mit dem Infotelefon kommuniziert. Klick auf die Aktionskarte, um sie zu vergrößern und zu downloaden, sodass du sie drucken oder auf deinem Handy speichern kannst.
Ermittlungsausschuss und Anwalt

Es kann immer passieren, dass Menschen bei Aktionen in Gewahrsam genommen werden. Deshalb steht den ganzen Tag ein Ermittlungsausschuss (EA) (Niederländisch: Arrestantengroep (AG) und ein Anwalt bereit, um Teilnehmer der Demonstration zu unterstützen, falls sie in Gewahrsam genommen werden. Der Anwalt, der uns am Sonntag unterstützt heißt Willem Jebbink. EA-Nummer: 0031 6 1693 3198.

Ruf den EA auch an, wenn du eine Festnahme beobachtet, nenne den Name der/des Betroffen*en und beschreibe den Ort der Festnahme so genau wie möglich. Wenn du selbst durch die Polizei in Gewahrsam oder Festgenommen wirst, mache keine Aussage. Du hast das Recht zu schweigen, das solltest du auch wahrnehmen. Unterschreib nichts, erstrecht keine Strafbefehle! Alles, was du sagst, kann gegen dich oder andere verwendet werden. Bist du länger als 6 Stunden in Gewahrsam und willst mit einem Anwalt sprechen, dann frag nach Willem Jebbink. Wenn du wieder freikommst, nimm direkt Kontakt mit dem EA auf, damit sie wissen dass du frei bist und sie können dir mehr Informationen geben. Mehr Infos über den EA findest du hier.

Kommt am 18. Juni Nach Enschede werdet aktiv. Stoppt die internationale Nazidemonstration, Lasst sie nicht laufen!

[English]

Update for NoHoGeSa in Enschede this Sunday.Yesterday the Enschede city council announced a general ban on demonstrations for the coming Sunday after mounting pressure from antifascists. Despite the ban neo-nazi’s and the Pegida leadership are still calling out to travel to Enschede on Sunday, they plan to gather at 13:00 on the Oude Markt. We cannot rely on the city council and the police to stop a gathering of Dutch and German neo-nazi’s. Therefor we wil continue to monitor the situation and we call out to travel to Enschede on Sunday and to take action against the far right if necessary.


The demonstration ban does mean that the demonstration “Stop the international nazidemonstration in Enschede” which would start at 12:00h will not take place. Pegida leader Edwin Wagensveld called upon his supporters through a German language video on facebook to travel to Enschede anyway, to have a sort of Project X. He now calls out to gather at 13:00h on the Oude Markt and not to gather at 14:00h at the Polaroid. He also announced that the nazi band Kategorie C and speakers from Britain First had cancelled. A lot of other nazi’s still claim to travel to Enschede this Sunday.

Make sure to be in the centre of Enschede on time this Sunday June 18th to show that the far right is not welcome. Be careful and watch out for eachother: obviously groups of nazi’s and Pegida supporters could be present in the area. The police have also stated that they will bar ‘potential activists’ from the city and that they have the ability to carry out preventive stop and searches. Organise yourself with your friends or join on the spot, be creative, be prepared and take action!

Infostructure – info line, Twitter and website

Laat Ze Niet Lopen will monitor the situation in Enschede all day long and provide the latest info, such as the location of nazi’s, eventual arrests and police movement. We will keep you up to date through the info line, Twitter and the timeline on www.laatzenietlopen.nl. The info line can be reached on +31 (0) 6 8790 7071. If you happen to have important and relevant information about the far right, police action, etc. then inform the info line about this by sending an sms and/or calling the info line. If you need info call the info line. We will also keep track of the situation through a time-line on Twitter. Do you also Twitter? Then use the hashtag #LZNL in all your messages.

Action Map


There’s also an action map available of the surroundings for this protest. The action map is supplied with a grid; use the grid when you communicate with the info line. Events on the day of the counter protest will be noted with a grid location. Click on the action map next to the text to enlarge it and download it so you can print the card yourself or save it on your phone.


Legal Team and Lawyers
During a protest it is possible that someone will be arrested. Therefor there is an Legal Team (Arrestantengroep, AG) and a lawyer available during the entire day to offer legal support to arrested protesters. The lawyer available on Sunday is Willem Jebbink. AG number is:
0031 6 1693 3198.

Also call the AG if you see someone being arrested, don’t mention any names but give a clear description of the person and the location where they are/were arrested. If you happen to be arrested don’t declare anything. You have the right to remain silent, use this right! Don’t sign anything, especially fines. Everything you say about yourself or others can be used against you or others. If you happen to be unlucky enough to be kept for longer than 6 hours and you want to talk to a lawyer, ask for Willem Jebbink. If you are released contact the AG so that they know you have been released and can provide you with the latest info.

Take action on June 18th! Stop the international nazi demonstration, Don’t Let Them March!