maandag 9 mei 2011

Inwoners Ede voelen zich in de steek gelaten

Open brief aan College en gemeenteraad Ede, 8 mei 2011

Op 31 maart stuurde burgemeester van der Knaap een memo naar alle raadsleden inzake de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie in Ede op 26 maart. Hiermee lijkt voor het openbaar bestuur in Ede de zaak afgesloten. Wat stond er eigenlijk in die memo? Legt het ons uit waarom de NVU geen strobreed in de weg werd gelegd om hun racistische boodschap te verspreiden, terwijl protest daartegen werd ontmoedigd of zelfs de mond gesnoerd?

Racistische uitlatingen
Burgemeester van der Knaap stelt in de memo dat hij voorafgaand aan de demonstratie van de NVU had aangegeven dat uitingen van discriminatie, belediging en racisme niet getolereerd zouden worden en dat strafbare feiten vervolgd zouden worden. Maar op 26 maart zelf bleek dat de NVU onbelemmerd hun racisme kon verkondigen, zelfs tegen het brengen van de Hitlergroet werd niet opgetreden. Terwijl mensen die wilden protesteren een gebiedsverbod kregen opgelegd of als ze een antiracistische leus riepen, direct werden opgepakt! Meten met twee maten, ondanks de mooie woorden vooraf.

Terug naar de voorbereiding door de gemeente Ede op de NVU-mars. In de voorschriften voor de demonstratie, geformuleerd in een brief aan de NVU, staat het zo: "Het doen van uitlatingen en het meedragen van vlaggen, spandoeken en beeltenissen is niet toegestaan indien de uitlatingen, vlaggen, teksten op spandoeken en (betekenis van) beeltenissen discriminerend, beledigend of opruiend zijn." Niets over vervolging. Of over racisme. Het lijkt een detail, maar juist het begrip racisme is erg belangrijk bij een demonstratie door neonazi´s! Over de meegedragen symbolen schreven we al in het bericht van 30 maart. In de voorschriften van de burgemeester werd overigens geen enkel symbool genoemd, maar de NVU zette voor de zekerheid vast zelf enkele symbolen die op die dag verboden zouden zijn op hun website; het hakenkruis, SS-runen en de Wolfsangel.

LaatZeNietLopen volgt al een tijdje dit soort demonstraties en normaal gesproken legt de burgemeester een flinke lijst van symbolen aan die op de dag van de demonstratie niet zijn toegestaan en vult de NVU die, in een poging haar imago wat op te krikken, zelf nog aan met nog meer symbolen! Nu werd het gebrek aan zo´n lijst van de gemeente door de demonstranten van de NVU als een vrijbrief gezien om allerlei Derde Rijkssymboliek mee te zeulen. En dat hebben we allemaal kunnen zien die dag in Ede. De burgemeester van Ede sluit zijn memo af met de oproep dat het iedereen vrij staat om aangifte te doen van strafbare feiten tijdens die NVU-demonstratie.

Bij het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Gelderland-Midden kwamen meerdere meldingen over het herhaald brengen van de Hitlergroet en de nazi-symboliek binnen en hun jurist heeft deze beoordeeld en kwam tot de volgende conclusie: "Volgens de Nederlandse wetgeving is hier sprake van een strafbaar feit op basis van het strafrecht (Wetboek van strafrecht artikel 137c); hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep. (...) Om hier daadwerkelijk recht te doen zou dat betekenen dat aangiften gedaan moeten worden op basis van dit artikel. Als er meerdere aangiftes binnenkomen zal het OM zich hierover buigen."

In de memo van de burgemeester stelt hij dat hem verzekerd is dat door politie en Openbaar Ministerie "actief toezicht is gehouden op de naleving van de relevante wetgeving". Dat blijkt dus niet uit de bevindingen van Artikel 1. Wij roepen de burgemeester en alle raadsleden dan ook op om alsnog aangifte te doen en zo alsnog een gebaar te maken naar alle Edenaren die zich in de steek gelaten voelen door hun bestuurders. (Het emailadres van Artikel 1 staat nota bene op de website van de Gemeente).

Noodbevel
De burgemeester reageert in de memo op een open brief van LaatZeNietLopen aan het College, de gemeenteraad en media, waarin de burgemeester werd verweten het noodbevel niet bekend te hebben gemaakt. Volgens de burgemeester gaat een noodbevel pas in als op het moment dat dit, gelet op de openbare orde, noodzakelijk is. Dat is waar en die inschatting wordt overgelaten aan de politie. Wat vereist is volgens de wet is echter iets anders dan wat je als burgemeester moet doen, namelijk inwoners en bezoekers van Ede informeren over wat er op 26 maart in Ede te gebeuren stond. Zoals nu uit stukken van de gemeente blijkt, was er wel degelijk een tekst van het noodbevel. Die had natuurlijk zonder problemen op de website van de gemeente kunnen worden geplaatst, zoals de Gemeentewet voorschrijft ("..na het doen van de nodige waarschuwing.") Vraagteken blijft wel waarom er op het kaartje bij het uitgedeelde noodbevel ook de datum van 25 maart wordt genoemd.

Ernstiger is natuurlijk dat de burgemeester met droge ogen verklaard dat het noodbevel op 26 maart om 10.12 is ingegaan (geldig tot 20.00 ´s avonds!). Dus op het moment dat het noodbevel aan 1 persoon wordt uitgereikt, is-ie kennelijk van kracht voor iedereen?
Niemand van de raadsleden vraagt zich trouwens af wat er uren voor de demonstratie van de NVU begon aan openbare orde is verstoord? Wat is daar aan de hand geweest? In plaats van zich dat af te vragen geven de raadsleden tijdens de vergadering van 31 maart jl. een applaus aan de burgemeester (en alle Edenaren die de demonstratie `waardig´ aan zich voorbij hebben laten gaan, aldus de burgemeester). Op de vraag van LaatZeNietLopen hoeveel mensen die dag een noodbevel en een gebiedsverbod aan de broek kregen wordt gemakshalve voorbijgegaan. Het bestuur in Ede heeft geen flauw idee wat de gevolgen van het beleid van de burgemeester zijn geweest. Was het dan allemaal kommer en kwel? Nee.
De fractievoorzitter van Gemeentebelangen wilde tijdens de raadsvergadering van 31 maart een unanieme motie door de hele vergadering laten aannemen waarin de raad van Ede stelt het gedachtegoed van de NVU verwerpelijk te vinden. Het lukte hem echter niet instemming van alle partijen te krijgen... En omdat hij een discussie "over de inhoud" ongewenst vond, zag hij af van indiening. Ja, stel je voor, discussie over de inhoud...

Reacties Edenaren voor en na de demonstratie
Voor de raadsleden en het college van B&W van Ede mag de demonstratie dan wel voorbij lijken (is de rekening van de politie-inzet eigenlijk al besproken in de raad?), uit stukken die LaatZeNietLopen in bezit heeft blijkt dat de emoties van mensen uit Ede en omgeving, en vooral bij de bewoners uit de wijk waar de neonazi´s doorheen gingen marcheren, hoog opliepen. Hieronder een aantal reacties van bewoners en hoe de gemeente daarmee omging.
Zoals bekend riep de burgemeester op de radio (Edestadfm) op dat Edenaren en in het bijzonder de wijkbewoners bij het station op 26 maart maar in een weiland naar schapen moesten gaan staan kijken. Hij gaf zelf het `goede voorbeeld´ door die dag helemaal niet in Ede te zijn. Deze passieve houding blijkt ook uit de reacties van ambtenaren op bezorgde brieven, emails en telefoontjes.

Inwoners van Ede maken zich zorgen over mogelijke schade en of ze de gemeente Ede als vergunningverlener daarop kunnen aanspreken. De coördinator veiligheid en openbare orde van de gemeente antwoordt dat de gemeente niet voor schade is aan te spreken, behalve als zou blijken dat de gemeente "zeer onzorgvuldig" heeft gehandeld. Hij sluit af met de zin "Uiteraard blijft het altijd het beste om schade zoveel mogelijk te voorkomen." (...) De melder schrijft terug dat-ie al bang was voor een dergelijke reactie...

Op 16 maart komt een brief van LaatZeNietLopen met informatie over het nazi-gehalte van de NVU-mars binnen bij de gemeente, wat direct leidt tot reacties als "Ik zou het op prijs stellen als het presidium was geïnformeerd. Nu moet ik de informatie uit de krant halen."
Op 22 maart stuurt een buurtcomité een bericht aan alle buurtbewoners en leden van de basisgemeenschap Exodus. Die ochtend had de organisator contact met de gemeente gehad en daar werd hem gemeld dat de vergunning nog niet was verleend. Dat klopt niet; uit de stukken die LaatZeNietLopen heeft blijkt immers dat er op 14 maart overleg plaatshad tussen de NVU en de gemeente (en daar bleken geen obstakels) en dat op 21 maart de demonstratie officieel werd toegestaan. Exodus wil stilte organiseren langs de route, gordijnen sluiten, vlaggen halfstok hangen en alle lantaarnpalen voorzien van zwarte rouwbanden. "Mag ik aannemen dat zo´n actie valt binnen wat de gemeente als acceptabel acht als `tegengeluid´?", zo sluit ze af.

Een aantal inwoners tekent bezwaar aan tegen de demonstratie. Anderen vragen zich af hoe ze het hun kinderen moeten uitleggen dat ze niet buiten kunnen spelen die dag? Anderen vinden het `onvoorstelbaar´ en vragen zich af of de burgemeester er wel voor alle Edenaren is? Ook mensen van buiten Ede met familie die daar woont melden zich: "Mijn ouders wonen daar en hebben evenals zovelen in die wijk WO II meegemaakt. The bloody limit! Bovendien laat de gemeente Ede haar vele allochtone bewoners op `grandioze´ manier vallen. Ik ben voor vrije meningsuiting, maar dit overschrijdt alle grenzen van het betamelijke. Ik heb begrepen dat tegendemonstraties zijn verboden, een nog grotere schande!!!"

Ook achteraf komen er nog brieven binnen bij de gemeente, soms direct gericht aan de burgemeester; iemand die het volslagen onduidelijk was dat er een noodbevel heerste, wordt om half twee opgepakt en vraagt zich af waarom zijn/haar rechten zo geschonden werden? Wil een klacht indienen tegen de agent die hem/haar arresteerde. Constateert dat als er antifascisten worden opgepakt, er toch fascisme wordt toegelaten in uw gemeente. En of dit soort optochten voortaan in de wijk van de burgemeester kunnen worden gehouden, het liefst in zijn achtertuin? En "Jammer dat u de vlaggen, met dezelfde kruizen als op de vliegtuigen en tanks die in ´40-´45 Nederland en Europa hebben verwoest, heeft gemist." Afsluitend: "Ik wil u vragen publiekelijk uw verontschuldiging te doen en dat de kosten van de politie-inzet hetzij door u en uw wethouders wordt gedragen (....)" of door de NVU zelf.
Onduidelijk is wat de gemeente heeft geantwoord op deze brief. Feit is dat er best veel mensen tegengeluid wilden laten horen, maar dat dit allemaal de rücksichtslos de kop werd ingedrukt, terwijl de NVU haar Hitlergroeten mocht brengen en tal van intimiderende, fascistische en terroriserende leuzen en symbolen mocht uiten.

Gezien de vele reacties richting de burgemeester gaan we ervan uit dat ook de verschillende politieke partijen (wellicht van hun kiezers?) soortgelijke brieven hebben gekregen. Hopelijk nemen ze die dusdanig serieus dat ze het beleid van de burgemeester alsnog gaan controleren, immers de feitelijke taak van de gemeenteraad.

Zie ook: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2011/03/brief-aan-college-van-b-en-gemeenteraad.html

Laat ze niet lopen!

info@laatzenietlopen.nl
www.laatzenietlopen.nl
www.twitter.com/laatzenietlopen
www.youtube.com/laatzenietlopen
www.facebook.com/laatzenietlopen
www.laatze-nietlopen.hyves.nl